Mayumi Hiramatsu

Mayumi Hiramatsu

EVP, Operaciones en la nube