Skip to Content

Juridische informatie van Infor

Gebruiksvoorwaarden van de bedrijfswebsite

Welkom bij de Infor-website (de 'Bedrijfswebsite'). In dit document worden de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Bedrijfswebsite (de 'Gebruiksvoorwaarden') uitgelegd. Door de Bedrijfswebsite te gebruiken, stemt u ermee in om wettelijk gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en elke nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden die sinds uw laatste bezoek zijn gepubliceerd, die op dezelfde manier afdwingbaar zijn als wanneer u de Gebruiksvoorwaarden had ondertekend. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, krijgt u geen toestemming om de Bedrijfswebsite te gebruiken en moet u de website onmiddellijk sluiten.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke persoon of entiteit die de Bedrijfswebsite gebruikt en/of bekijkt ('Gebruiker'), inclusief Bedrijfsklanten die gemachtigd zijn om zich te registreren om het klantenportaal (het 'Klantenportaal') te gebruiken.

BEDRIJFSKLANTEN DIE GEMACHTIGD ZIJN ZICH TE REGISTREREN OM HET KLANTENPORTAAL TE GEBRUIKEN, ZIJN ONDERHEVIG AAN AANVULLENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEBRUIK ERVAN (DE 'GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET KLANTENPORTAAL'). DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET KLANTENPORTAAL ZIJN BESCHIKBAAR IN HET REGISTRATIEGEDEELTE VAN HET KLANTENPORTAAL EN MOETEN WORDEN GEACCEPTEERD VOORDAT DE TOEGANG TOT DE KLANTENPORTAAL IS TOEGESTAAN.

Copyright

Copyright © 2001-2018 Infor. Alle rechten voorbehouden. De handelsmerken en servicemerken zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van Infor of andere partijen. Uw gebruik van Infor-handelsmerken en -servicemerken zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk of het servicemerk is ten strengste verboden. Niets op de Bedrijfswebsite mag worden geïnterpreteerd als een verlening, impliciet, via uitsluitsel of anderszins, van een licentie of recht op het gebruik van de handelsnamen, handelsmerken of servicemerken van Infor zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Gebruikersprofiel

Door de Bedrijfswebsite te gebruiken, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u zich registreert om informatie of bepaalde producten te ontvangen via de Bedrijfswebsite, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat uw registratiegegevens waar, nauwkeurig, bijgewerkt en volledig zijn. Een gebruikersnaam en wachtwoord worden door ons toegewezen. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en voor activiteiten die op basis daarvan plaatsvinden.

Elke Gebruiker moet zich afzonderlijk registreren, hoewel bedrijfsentiteiten slechts één gebruikersnaam en wachtwoord mogen hebben. Er is dus slechts één registratie vereist voor dergelijke bedrijfsentiteiten. U mag uw gebruikersnaam en wachtwoord niet bekendmaken aan niet-geautoriseerde personen binnen uw organisatie of aan externe derden. U mag geen gebruikersnaam en wachtwoord van een andere gebruiker gebruiken zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming. Wij zijn niet verantwoordelijk als u schade of verlies lijdt omdat u uw wachtwoord niet geheimhoudt, als u iemand anders uw account laat gebruiken, als u het wachtwoord of account van iemand anders gebruikt, of als u zich bewust wordt van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of dergelijk onbevoegd gebruik vermoedt, maar dat niet onmiddellijk aan ons doorgeeft.

Gebruik van content en diensten van het Bedrijf

Eigendomsrechten van het bedrijf De Bedrijfswebsite kan informatie, gegevens, software (inclusief updates), afbeeldingen, videoclips, muziek, links, logo's en ander materiaal (gezamenlijk de 'Inhoud') bevatten die het copyright, handelsmerk of andere intellectuele eigendom zijn van het Bedrijf en/of zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, partners en/of externe leveranciers. De content op de Bedrijfswebsite is auteursrechtelijk beschermd, individueel en als een collectief werk. U zorgt ervoor dat alle auteursrechten, handelsmerken of andere vermeldingen van eigendomsrechten die in welke Content dan ook worden weergegeven, intact en leesbaar blijven.

Koppelingen naar de Bedrijfswebsite Als u een website beheert, mag u de Content niet binnen een frame of rand weergeven, een 'deep link' maken of Content verzamelen die zich onder de bovenste URL bevindt. U mag zonder de schriftelijke toestemming van het Bedrijf geen koppeling maken naar de Bedrijfswebsite of Content op een manier die een goedkeuring of verbintenis tussen de sites suggereert. U moet onmiddellijk elke koppeling naar de Bedrijfswebsite verwijderen waartegen het Bedrijf bezwaar maakt.

Voorbehoud van rechten; bepaalde verbodsbepalingen Door de Bedrijfswebsite aan te bieden voor gebruik, geven wij u een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de informatie op de Bedrijfswebsite, strikt onderworpen aan en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Het Bedrijf behoudt zich alle rechten voor, inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van de Bedrijfswebsite en gerelateerde intellectuele eigendomsrechten die niet specifiek aan u zijn verleend. Behalve zoals specifiek is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, mag u geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van deze Bedrijfswebsite opslaan, kopiëren, reproduceren, aanpassen, opnieuw formatteren, verzenden, verspreiden, openbaar weergeven of uitvoeren en mag u er geen afgeleid materiaal van maken. Voor zover toegestaan door de wet, mag u producten en/of software verkregen via de Bedrijfswebsite niet decompileren, disassembleren of anderszins nabouwen.

U stemt ermee in om: (a) de Bedrijfswebsite niet te gebruiken op een manier die de Bedrijfswebsite zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten, of enig ander gebruik van de Bedrijfswebsite te verstoren, inclusief het vermogen van elke gebruiker om deel te nemen aan realtime activiteiten via de Bedrijfswebsite; (b) geen robot, spider of ander(e) automatisch(e) apparaat, proces of middelen te gebruiken om toegang te krijgen tot de Bedrijfswebsite voor welk doel dan ook, inclusief scraping, datamining, controleren of kopiëren van het materiaal op de Bedrijfswebsite; (c) geen manueel proces te gebruiken om materiaal op de Bedrijfswebsite te controleren of kopiëren, of om een ander ongeoorloofd doel na te streven zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf; (d) geen apparaat, software of routine te gebruiken die de juiste werking van de Bedrijfswebsite op een andere manier belemmert; en (e) niet te proberen de goede werking van de Bedrijfswebsite op enige andere manier te verstoren.

Links van derden en adverteerders

Content, goederen of diensten kunnen door dochterondernemingen, partners en/of derden worden aangeboden via de Bedrijfswebsite. Deze worden aangeboden voor uw gemak. Het Bedrijf heeft geen controle over deze inhoud, goederen en diensten en onderschrijft deze niet. Het Bedrijf is een distributeur en geen wederverkoper van content van derden en is een advertentiekanaal voor goederen en diensten van derden. Externe aanbieders kunnen hun inhoud of aanbiedingen op elk moment wijzigen, toevoegen of stopzetten zonder kennisgeving vooraf. Ze kunnen aanvullende of andere voorwaarden stellen aan uw gebruik van hun content of diensten (lees eventuele aanvullende voorwaarden die door dergelijke aanbieders kunnen worden geplaatst). HET BEDRIJF WIJST ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIETE ALS IMPLICIETE, MET BETREKKING TOT DE CONTENT, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE U VERKRIJGT VAN EXTERNE AANBIEDERS. U ZULT ZICH ALLEEN WENDEN TOT DE EXTERNE AANBIEDER VOOR ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DERGELIJKE AANGELEGENHEDEN.

Systeembeveiliging

Het Bedrijf streeft ernaar de beveiliging van persoonlijke gegevens te beschermen. Het gebruikt een verscheidenheid aan beveiligingstechnologieën en -procedures om te proberen persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik of openbaarmaking.

Privacybeleid

Het privacybeleid (het 'Privacybeleid') voor de Bedrijfswebsite wordt op de startpagina geplaatst. De voorwaarden van het Privacybeleid en eventuele toekomstige wijzigingen daarvan worden hierbij door verwijzing in hun geheel opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden en zijn onderhevig aan deze voorwaarden. Derden die goederen of diensten aan u leveren (inclusief partijen die adverteren of links aanbieden op de Bedrijfswebsite) kunnen privacybeleid of -praktijken hebben die afwijken van het Privacybeleid. Controleer deze privacyverklaringen voor meer informatie.

Garanties en aansprakelijkheid

Afwijzing van garantie DE BEDRIJFSWEBSITE (INCLUSIEF ALLE INFORMATIE, CONTENT, COMMUNICATIE, FUNCTIES, PRODUCTEN, SOFTWARE EN DIENSTEN) KAN ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN EN GEBREKEN BEVATTEN EN WORDT IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS BESCHIKBAAR VERSTREKT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. ALLE GARANTIES, INCLUSIEF VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT, INTEGRATIE, NAUWKEURIGHEID, VAKMANSCHAP, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK WORDEN AFGEWEZEN. HET BEDRIJF IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF VERSTORING VAN UW COMMUNICATIE, CONTENT OF TRANSACTIES AANGEGAAN MET OF VIA DE BEDRIJFSWEBSITE. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INTIMIDERENDE, LASTERLIJKE, ILLEGALE OF ONJUISTE GEDRAGING OF CONTENT VAN DERDEN OF VOOR ENIGE INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN DOOR DERDEN.

Beperking van aansprakelijkheid IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK VOLGENS CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS), VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF GEMISTE BESPARINGEN, VERLOREN WINST, VERLOREN GOODWILL, VERLOREN OF BESCHADIGDE GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN), ZELFS INDIEN ZIJ VOORAFGAAND AAN DEZE MOGELIJKHEID GEMELD ZIJN. DEZE BEPERKING IS EEN MATERIËLE VOORWAARDE VOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS COMMERCIEEL REDELIJK EN IS IN HET ALGEMEEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VERWERKT. SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. IN DAT GEVAL IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Schadeloosstelling U stemt ermee in om het Bedrijf en zijn functionarissen, directeuren, eigenaars, vertegenwoordigers, werknemers, adviseurs en consultants te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van vorderingen, acties, eisen, aansprakelijkheid, schade (inclusief juridisch en professionele kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van de Bedrijfswebsite, uw gedrag, content, communicatie, vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden of privacyrechten of schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Beschermde partijen DE GARANTIEDISCLAIMERS, AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIETEN, VRIJWARINGEN EN HET VOORBEHOUD VAN DE RECHTEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BESCHERMEN DE EIGENAAR VAN DE BEDRIJFSWEBSITE, HET BEDRIJF, ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, EIGENAARS, VERTEGENWOORDIGERS, CONSULTANTS, ADVISEURS, WERKNEMERS, PARTNERS, ADVERTEERDERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS, LEVERANCIERS, UITGEVERS EN PROMOTORS.

Klachtenprocedures met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht

Als u te goeder trouw meent dat uw werk is gekopieerd op een manier waarbij inbreuk op het auteursrecht is gepleegd, verzoeken wij u dit te melden bij het Bedrijf via een van de onderstaande methoden, met een uitgebreid gedetailleerd bericht met de volgende informatie:

a) Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar (of een geautoriseerde vertegenwoordiger) van het auteursrechtelijk beschermde materiaal waarvan het auteursrecht zou geschonden zijn en een verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn vertegenwoordiger of de wet;

b) Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan de auteursrechthebbende of vertegenwoordiger beweert dat deze zijn geschonden en een redelijke identificatie van het materiaal/de materialen waarvan de auteursrechthebbende beweert dat deze een inbreuk vormen op het auteursrechtelijk beschermde werk of de auteursrechtelijk beschermde werken en dat hij vraagt om te verwijderen of de toegang ertoe uit te schakelen;
c) Een beschrijving van de plaats waar het vermeende schendende materiaal zich op de Bedrijfswebsite bevindt (voeg indien mogelijk een URL toe);

d) Voldoende contactgegevens over de auteursrechthebbende of zijn vertegenwoordiger, zoals het fysieke adres, e-mailadres, website, telefoonnummer en faxnummer; en

e) De volgende verklaring: 'De verklaringen, uitspraken en beweringen in dit bericht zijn waar, volledig en nauwkeurig en ik beschik over de volledige wettelijke bevoegdheid om elke verklaring, uitspraak en bewering te doen en elke eis in dit bericht te stellen en ingewilligd te krijgen.'

U kunt de auteursrechtvertegenwoordiger voor meldingen van inbreukmakende materialen van Infor als volgt bereiken:

Per post:
40 General Warren Boulevard
Suite 110
Malvern, PA 19355
Attn: Office of Legal Services, Copyright Agent

Per fax:
1-678-319-9032

Per e-mail:
copyright@infor.com

Overmacht

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de prestaties van de Bedrijfswebsite, geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook, zonder beperking: branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, burgerlijke onrust, verstoring van telecommunicatie, transport, nutsbedrijven, diensten of voorraden, overheidsmaatregelen, computervirussen, schade van gegevens, aanvallen door hackers, incompatibele of defecte apparatuur, software of services of anderszins. Niets in dit document vergroot de garantie of vermindert enige vorm van vrijwaring onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Dwangmaatregelen

Als u de reikwijdte van deze Gebruiksvoorwaarden schendt of overtreedt of inbreuk maakt op enige eigendomsrechten in verband daarmee, gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf onherstelbaar wordt geschaad en dat het (naast het afdwingen van andere maatregelen en zonder dat een borg moet worden betaald) een rechterlijk bevel kan verkrijgen waarin uw schendende activiteit wordt verboden.

Toepasselijk recht en forum

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDEN BEHEERST DOOR EN GEÏNTERPRETEERD IN OVEREENSTEMMING MET HET MATERIEEL RECHT VAN HET GEMENEBEST VAN PENNSYLVANIA, ONGEACHT EVENTUELE CONFLICTEN TUSSEN RECHTSBEGINSELEN. U GAAT ERMEE AKKOORD OM EVENTUELE JURIDISCHE ACTIVITEITEN IN DE STAAT OF FEDERALE RECHTBANKEN VAN PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA TE STARTEN EN U GEEFT DE STAAT ONHERROEPELIJKE TOESTEMMING OM DE WET UIT TE VOEREN.
U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOLGEN VAN UW EIGEN LOKALE WETGEVING, DIE VOOR BEPAALDE ACTIVITEITEN OF MENSEN KAN VERSCHILLEN. Mocht u juridische stappen ondernemen tegen het Bedrijf, dan stemt u er onherroepelijk mee in dat deze zullen worden ingesteld en gehandhaafd binnen één (1) jaar nadat de vordering zich voordoet en dat deze anders verjaart. U gaat er verder mee akkoord het Bedrijf te vergoeden voor alle kosten en vergoedingen die gepaard gaan met dergelijke juridische stappen, inclusief, maar niet beperkt tot, alle honoraria van advocaten, indien van toepassing. Als het Bedrijf deze Gebruiksvoorwaarden moet afdwingen, stemt u ermee in om elektronische service te accepteren op het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

Overdracht van technologie en gegevens

Overdracht van technologie Het transport van technologie, technische gegevens en informatie over nationale grenzen heen wordt gereguleerd door de VS en door bepaalde buitenlandse regeringen. U stemt ermee in om geen informatie, software of technologie verkregen van of via de Bedrijfswebsite waarvoor een exportvergunning of goedkeuring van de overheid vereist is, direct of indirect te exporteren of opnieuw te exporteren zonder eerst die vergunning of goedkeuring te hebben verkregen. Deze bepaling blijft van kracht na beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden.

Inwoners van de Europese Unie Als u in de Europese Unie (EU) woont of als enige overdracht van informatie tussen u en de Bedrijfswebsite wordt beheerst door de Europese richtlijn voor gegevensbescherming of nationale wetgeving waarmee die richtlijn wordt geïmplementeerd, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie buiten de Europese Unie naar uw land en naar andere landen die kunnen worden overwogen door de functies en activiteiten die worden aangeboden op de Bedrijfswebsite.

Relatie van partijen

Er zijn geen externe begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden. De partijen zijn onafhankelijk van elkaar en zijn niet verbonden door agentschap, franchise, partnerschap, werk, joint venture of anderszins. Het Bedrijf en deze Bedrijfswebsite zijn geen partij bij transacties tussen u en externe adverteerders of leveranciers. U zult uitsluitend een beroep doen op de derde partij voor alle vorderingen met betrekking tot hun goederen, diensten of informatie.

Het recht om zich te beroepen op instructies

Het Bedrijf kan handelen op basis van instructies, informatie, documenten, archivering, naam, e-mailadres of gebruikerswachtwoord die voldoen aan de geautomatiseerde criteria van de Bedrijfswebsite of waarvan het personeel van de Bedrijfswebsite gelooft dat ze echt zijn. Voor met een wachtwoord beveiligde onderdelen mag het Bedrijf aannemen dat een persoon die een gebruikersnaamadres en het bijbehorende wachtwoord invult, inderdaad die gebruiker is of dat hij of zij door die gebruiker gemachtigd is om namens hem of haar op te treden. Het bedrijf mag ervan uitgaan dat de recentste e-mailadressen en registratiegegevens in de gegevens van de Bedrijfswebsite juist en actueel zijn. Wanneer dit zo is geprogrammeerd, kan de Bedrijfswebsite voorgeschreven acties ondernemen indien geen goede en volledige andersluidende instructies worden ontvangen.

Veranderingen in de service

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de Bedrijfswebsite of elke functie op enigerlei moment zonder kennisgeving te wijzigen, te beëindigen of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij als gevolg van een dergelijke actie. Het Bedrijf nodigt gebruikers uit om suggesties te doen voor manieren waarop de Bedrijfswebsite kan worden verbeterd. Als u een suggestie doet, geeft u het Bedrijf toestemming om het idee te gebruiken en uw naam te publiceren in verband met de inzending. Het Bedrijf compenseert het gebruik of de publicatie van dergelijke inzendingen niet.

Kennisgeving aan inwoners van Californië

In overeenstemming met artikel 1789.3 van het Burgerlijk Wetboek van Californië hebben inwoners van Californië recht op de volgende specifieke informatie met betrekking tot consumentenrechten.

Prijsinformatie Het bedrijf rekent momenteel geen afzonderlijke kosten om deze Bedrijfswebsite te gebruiken. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op enigerlei moment vergoedingen te wijzigen, toeslagen te rekenen of nieuwe vergoedingen te vorderen, zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

Klachten U kunt schriftelijk contact opnemen met de afdeling Complaint Assistance Unit (Klachtenbijstand) van de afdeling Consumer Websites (Consumentenwebsites) van de afdeling Consumer Affairs (Consumentenzaken) in Californië op het adres 1020 North Street, Suite 501, Sacramento, CA 95814 of telefonisch op (916) 445-1254.

Diversen

Dit document geeft de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen weer met betrekking tot uw gebruik van de Bedrijfswebsite en vervangt alle andere overeenkomsten in verband daarmee, zowel schriftelijke als mondelinge. Klanten van het Bedrijf die het Klantenportaal gebruiken, zijn onderworpen aan de aanvullende Gebruiksvoorwaarden van het Klantenportaal die van toepassing zijn op dergelijk gebruik. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op enigerlei moment te wijzigen door een nieuwe versie op de Bedrijfswebsite te plaatsen. Als u de Bedrijfswebsite blijft gebruiken na de ingangsdatum van een dergelijke wijziging, betekent dit dat u akkoord gaat met de wijziging in kwestie. Dit elektronische document of een afgedrukte kopie in goede vorm wordt beschouwd als een origineel document dat als bewijs mag worden aanvaard, tenzij de echtheid van de documenten daadwerkelijk in twijfel wordt getrokken. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden toe te wijzen of de verantwoordelijkheid te delegeren aan een derde partij, inclusief een partij die een of meer van de operationele activa of eigendomsbelangen van het Bedrijf verwerft. Alle licenties of toestemmingen die door deze Gebruiksvoorwaarden aan u worden verleend, zijn persoonlijk van aard en mogen niet worden overgedragen, in sublicentie worden gegeven of anderszins worden overgedragen en elke poging tot het tegendeel is ongeldig zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die door een rechtbank als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt automatisch geacht in overeenstemming te zijn met de wettelijke minimumvereisten en zal vervolgens onverminderd van kracht blijven zoals zodanig gewijzigd. Een eventuele afstandsverklaring door het Bedrijf van een bepaling in één geval sluit niet uit dat deze in de toekomst zal worden afgedwongen. De tussentitels in dit document zijn alleen voor referentiedoeleinden en hebben geen inhoudelijk effect.

Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Door op "Verzenden" te klikken, gaat u ermee akkoord dat Infor uw persoonlijke gegevens die u in het bovenstaande formulier hebt ingevuld, verwerkt om met u als onze potentiële of huidige klant te communiceren, zoals beschreven in ons privacybeleid.