Právní ujednání společnosti Infor

picture of office

Podmínky použití webových stránek společnosti

Vítejte na webových stránkách společnosti Infor („podnikový web“). Tento dokument popisuje smluvní podmínky používání podnikového webu („podmínky použití“). Používáním podnikového webu souhlasíte, že budete právně vázáni těmito podmínkami použití a jakoukoli jejich novou verzí vydanou od vaší poslední návštěvy, což může být vymahatelné stejným způsobem, jako kdybyste podmínky použití podepsali. Pokud s těmito podmínkami použití nesouhlasíte, není vám uděleno oprávnění používat podnikový web a musíte z něj okamžitě odejít.
Tyto podmínky použití platí pro každou osobu nebo subjekt, který používá nebo prochází podnikový web („uživatel“) včetně zákazníků firmy, kteří mají oprávnění zaregistrovat se k používání portálu pro zákazníky („portál pro zákazníky“).

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE ZÁKAZNÍCI SPOLEČNOSTI, KTEŘÍ MAJÍ OPRÁVNĚNÍ ZAREGISTROVAT SE K POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU PRO ZÁKAZNÍKY, SE MUSÍ ŘÍDIT DALŠÍMI PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ JEJICH POUŽÍVÁNÍ ŘÍDÍ („PODMÍNKY POUŽITÍ PORTÁLU PRO ZÁKAZNÍKY“). PODMÍNKY POUŽITÍ PORTÁLU PRO ZÁKAZNÍKY JSOU K DISPOZICI V OBLASTI PRO REGISTRACI NA PORTÁLU PRO ZÁKAZNÍKY A MUSÍ BÝT PŘIJATY PŘEDTÍM, NEŽ JE PŘÍSTUP NA PORTÁL PRO ZÁKAZNÍKY POVOLEN.

Copyright

Copyright © 2024 Infor. Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky a značky služeb jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti Infor nebo ostatních firem. Vaše používání jakýchkoli ochranných známek a značek služeb společnosti Infor bez písemného svolení vlastníka ochranné známky nebo servisní značky je přísně zakázáno. Žádné informace uvedené na podnikovém webu nesmí být považovány za implikované udělení jakékoli licence nebo práva na používání ochranných známek, obchodních značek nebo obchodních názvů bez našeho výslovného předem uděleného písemného souhlasu.

Profil uživatele

Používáním podnikového webu potvrzujete, že vám je 18 nebo více let. Pokud se zaregistrujete k odběru informací nebo určitých produktů prostřednictvím podnikového webu, vyjadřujete tím, že vám je nejméně 18 let a že jsou informace uvedené při registraci pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Uživatelské jméno a heslo vám přidělíme. Nesete odpovědnost za to, aby vaše heslo bylo uchováváno v tajnosti a za činnosti související s používáním vašeho hesla.

Každý uživatel se musí registrovat samostatně, i když firemní subjekty mohou vlastnit pouze jedno uživatelské jméno a heslo. Proto je pro takové podnikové entity požadována pouze jedna registrace. Své uživatelské jméno a heslo nesmíte sdělovat neautorizovaným subjektům ve vaší organizaci ani externím třetím stranám. Nemůžete používat uživatelské jméno a heslo jiného uživatele bez jeho výslovného svolení. Neponeseme odpovědnost, pokud utrpíte jakoukoli ztrátu v důsledku toho, že jste své heslo neuchovávali v tajnosti, propůjčili někomu svůj účet, použili heslo nebo účet někoho jiného nebo pokud se dozvíte nebo máte podezření na neoprávněné použití vašeho hesla nebo účtu, ale nesdělíte nám to včas.

Používání obsahu a služeb společnosti

Vlastnická práva společnosti. Podnikový web může obsahovat informace, data, software (včetně aktualizací), obrázky, videoklipy, hudbu, odkazy, loga a další materiály (souhrnně dále jako „Obsah“), které jsou autorskými právy, ochrannou značkou nebo jiným duševním vlastnictvím společnosti nebo jejích poboček, dceřiných společností, partnerů nebo dodavatelů třetí strany. Obsah na podnikovém webu je chráněn svými vlastními autorskými právy a jako kolektivní práce. Ručíte za to, že veškerá autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva uváděná v jakémkoli obsahu budou nedotčená a čitelná.

Propojení na podnikový web. Pokud provozujete jakýkoli web, nemusíte zobrazovat obsah v rámečku nebo ohraničení, případně jako „vnořený obsah“ nebo vybírat obsah umístěný pod adresou URL zcela nahoře. Nebudete odkazovat na podnikový web nebo obsah způsobem, který naznačuje propagaci nebo vazbu mezi weby bez písemného souhlasu společnosti. Na vyžádání ihned odeberete jakýkoli obsah na podnikový web, který bude společnost považovat za sporný.

Vyhrazení práv, určité zákazy. Tím, že vám nabízíme podnikový web k použití, poskytujeme vám celosvětovou, nevýhradní, nepřenositelnou, odvolatelnou a omezenou licenci na přístup a používání informací na podnikovém webu, přísně v souladu s těmito podmínkami použití a na jejich základě. Společnost si vyhrazuje veškerá práva, včetně mimo jiné na používání podnikového webu a souvisejících práv na duševní vlastnictví, která vám nejsou výhradně udělena. Pokud není v těchto podmínkách použití výslovně uvedeno jinak, nemůžete uchovávat, kopírovat, reprodukovat, přizpůsobovat, měnit formát, vytvářet odvozené práce, přenášet, šířit, veřejně vystavovat nebo používat k práci jakýkoli materiál z tohoto podnikového webu, který je chráněn autorskými právy. Do maximální možné míry povolené zákony nemáte dovoleno dekompilovat, rozebírat nebo jinak zpětně zpracovávat jakékoli produkty nebo software získané prostřednictvím podnikového webu.

Souhlasíte, že nebudete provádět následující: (a) používání podnikového webu jakýmkoli způsobem, který by mohl deaktivovat, přetížit, poškodit nebo narušit podnikový web, ani zasahovat do jakéhokoli jiného použití podnikového webu, včetně jakékoli schopnosti uživatele zapojit se do činností v reálném čase prostřednictvím podnikového webu; (b) používat jakéhokoli robota, spidera nebo jiné automatické zařízení, proces nebo prostředky pro přístup na podnikový web pro jakýkoli účel, včetně spojování, dolování dat, monitorování nebo kopírování jakéhokoli materiálu z podnikového webu; (c) používání jakéhokoli ručního procesu ke sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu z podnikového webu nebo se zapojovat či angažovat pro jakýkoli jiný neoprávněný účel bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti; (d) nebo jinak používat jakékoli zařízení, software či rutinu, které zasahují do správného fungování podnikového webu; nebo (e) se jinak pokoušet zasáhnout do řádného fungování podnikového webu.

Odkazy na weby třetí strany a poskytovatele reklamy

Přidružené společnosti, partneři nebo třetí strany mohou prostřednictvím podnikového webu nabízet obsah, zboží nebo služby. Ty jsou pro vás nabízeny jako výhoda. Společnost nad tímto obsahem, zbožím nebo službami nemá žádnou kontrolu a nepropaguje je. Společnost má roli distributora a nikoli vydavatele obsahu třetí strany a slouží jako reklamní kanál pro zboží a služby třetí strany. Poskytovatelé třetí strany mohou kdykoli a bez oznámení měnit, přidávat nebo ukončit poskytování svého obsahu či nabídek. Mohou vystavit další nebo jiné podmínky pro to, jakým způsobem používáte jejich obsah nebo služby (přečtěte si prosím jakékoli další podmínky, které mohou tito poskytovatelé publikovat). SPOLEČNOST SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, V SOUVISLOSTI S OBSAHEM, ZBOŽÍM NEBO SLUŽBAMI, KTERÉ OBDRŽÍTE OD POSKYTOVATELŮ TŘETÍ STRANY. V PŘÍPADĚ VEŠKERÝCH NÁROKŮ V TÉTO ZÁLEŽITOSTI SE OBRACEJTE VÝHRADNĚ NA POSKYTOVATELE TŘETÍ STRANY.

Bezpečnost systému

Společnost usiluje o to, aby chránila bezpečnost vašich osobních údajů. Využívá řadu bezpečnostních technologií a procedur na ochranu vašich osobních údajů před neautorizovaným přístupem, použitím nebo zpřístupněním.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (Zásady ochrany osobních údajů) pro podnikový web jsou publikovány na domovské stránce. Podmínky Zásad ochrany osobních údajů a jakékoli jejich budoucí dodatky jsou tímto zcela začleněny formou odkazu v těchto podmínkách použití a podléhají těmto podmínkám. Třetí strany, které vám poskytují zboží a služby (včetně těch, které poskytují reklamu nebo odkazy na podnikový web), mohou mít zásady nebo postupy ochrany osobních údajů, které se liší od našich zásad ochrany osobních údajů. Podrobnosti získáte v prohlášeních o ochraně osobních údajů.

Záruky a odpovědnosti

Zřeknutí se odpovědnosti ohledně záruk. PODNIKOVÝ WEB (VČETNĚ VŠECH INFORMACÍ, OBSAHU, KOMUNIKACE, FUNKCÍ, PRODUKTŮ, SOFTWARU A SLUŽEB) MŮŽE OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, CHYBY A VADY A JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. VEŠKERÉ ZÁRUKY, VČETNĚ OBCHODOVATELNOSTI, KVALITY, INTEGRACE, PŘESNOSTI, PROVEDENÍ, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, TITULU A NENARUŠENÍ, JSOU ODMÍTÁNY. SPOLEČNOST NENESE ODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO NARUŠENÍ KOMUNIKACE, OBSAHU ČI TRANSAKCÍ, DO KTERÝCH SE NA WEBU SPOLEČNOSTI NEBO JEHO PROSTŘEDNICTVÍM ZAPOJUJETE. SPOLEČNOST NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI OBTĚŽOVÁNÍ, HANLIVÉ, NELEGÁLNÍ NEBO NEVHODNÉ CHOVÁNÍ NEBO OBSAH TŘETÍCH STRAN NEBO ZA JAKÉKOLI NARUŠENÍ PRÁV NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN.

Omezení odpovědnosti. SPOLEČNOST NENESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY VYPLÝVAJÍCÍ, KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK) ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ODVETNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ÚSPOR, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY DOBRÉ VŮLE, ZTRACENÝCH NEBO POŠKOZENÝCH DAT NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), I KDYŽ BYLA PŘEDEM NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. TOTO OMEZENÍ JE ZÁSADNÍ PODMÍNKOU TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, JE KOMERČNĚ PŘIMĚŘENÉ A BYLO ZAČLENĚNO DO TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ JAKO CELEK. NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY A V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Odškodnění. Souhlasíte, že budete bránit a odškodníte společnost a její představitele, ředitele, vlastníky, zástupce, zaměstnance, poradce a konzultanty v případě jakýchkoli nároků, jednání, škod, odpovědnosti, poškození (včetně právních a profesních pokut) vyplývajících z vašeho používání podnikového webu, vašeho chování, souhlasu, komunikace, domnělého narušení duševního vlastnictví nebo práv na osobní údaje třetích stran nebo porušení těchto podmínek použití.

Chráněné strany. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI OHLEDNĚ ZÁRUKY, LIMITY ODPOVĚDNOSTI, ODŠKODNĚNÍ A VYHRAZENÍ PRÁV V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ CHRÁNÍ VLASTNÍKA PODNIKOVÉHO WEBU, SPOLEČNOST, JEJÍ PŘEDSTAVITELE, ŘEDITELE, VLASTNÍKY, ZÁSTUPCE, PORADCE, ZAMĚSTNANCE, PŘIDRUŽENÉ POBOČKY, POSKYTOVATELE REKLAMY, DISTRIBUTORY, PRODEJCE, DODAVATELE, VYDAVATELE A PROPAGÁTORY.

Postupy podávání stížností za porušení autorských práv

Pokud se v dobré víře domníváte, že vaše práce byla zkopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv, upozorněte prosím společnost některou z níže uvedených metod a uveďte podrobně následující informace.

a) Fyzický nebo elektronický podpis vlastníka (nebo jeho autorizovaného zástupce) autorskými právy chráněného materiálu, který měl být narušen, a prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není autorizováno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem či ze zákona;

b) Popis práce nebo prací, které vlastník autorských práv nebo jeho zástupce prohlašuje za narušené, a přiměřené označení materiálů, které mají porušovat práci chráněnou autorskými zákony a ke kterým požaduje zákaz přístupu;
c) Popis toho, kde se údajně porušující materiál nachází na podnikovém webu (pokud to je možné, včetně adresy URL);

d) Dostatečné kontaktní údaje týkající se vlastníka autorských práv nebo jeho zástupce, jako je vaše fyzická adresa, e-mailová adresa, web, telefonní číslo, číslo faxu a

e) Následující prohlášení: „Prohlášení, vyjádření a ujištění v této zprávě jsou pravdivá, úplná a přesná a mám plné zákonné právo každé takové prohlášení, vyjádření a ujištění vydat a získat veškeré nároky učiněné v tomto sdělení.

Se zástupcem společnosti Infor pro oznámení narušujících materiálů se lze spojit takto:

Poštou:

133 Peachtree Street NE
Atlanta, GA 30303
Attn: Copyright Agent

E-mail:
copyright@kochcc.com

S kopií do:

Poštou:

13560 Morris Road
Suite 4100
Alpharetta, GA 30004
Attn: Legal Department

Zásah vyšší moci

Společnost nenese odpovědnost za žádná zpoždění nebo selhání výkonu podnikového webu jako celku nebo částečně, a to z jakéhokoli důvodu, včetně mimo jiné. požárů, záplav, bouří, zemětřesení, občanské nepokoje, narušení telekomunikace, dopravy, služeb, servisu či zásobování, státní řízení, počítačové viry, poškození dat, útok hackera, nekompatibilní nebo vadné vybavení, software či služby nebo jinak. Nic zde uvedeného neposiluje žádnou záruku ani nezmenšuje žádné zřeknutí se v rámci těchto podmínek použití.

Uvolnění zákazu

Jestliže porušíte nebo překročíte rozsah těchto podmínek použití nebo narušíte jakákoli vlastnická práva s nimi související, souhlasíte s tím, že Společnost utrpí nenávratnou škodu a může (kromě jiných úlev a bez nutnosti vydat vyjádření) vydat soudní příkaz související s tímto narušením.

Rozhodné právo a fóra

TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ BY SE MĚLY ŘÍDIT A BÝT SESTAVENY V SOULADU S NEZÁVISLÝMI ZÁKONY PENSYLVÁNIE, BEZ OHLEDU NA PRINCIPY STŘETŮ ZÁJMŮ. SOUHLASÍTE, ŽE ZAHÁJÍTE A BUDETE UDRŽOVAT JAKÁKOLI PRÁVNÍ ŘÍZENÍ U STÁTNÍCH NEBO FEDERÁLNÍCH SOUDŮ FILADELFIE, PENSYLVÁNIE A BUDETE NEODVOLATELNĚ SOUHLASIT S VÝHRADNÍ OSOBNÍ JURISDIKCÍ A MÍSTEM.
NESETE ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ MÍSTNÍCH ZÁKONŮ, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT S OHLEDEM NA URČITÉ AKTIVITY NEBO LIDI. V případě, že proti společnosti zahájíte soudní řízení, neodvolatelně souhlasíte, že bude vyřízeno a spravováno během jednoho (1) roku od vzniku nároku nebo jeho uzavření. Dále souhlasíte s tím, že společnost odškodníte v případě veškerých nákladů a poplatků souvisejících s jakýmkoli soudním řízením, včetně, ale bez omezení na jakékoli a všechny poplatky právním zástupcům. V případě, že společnost musí tyto podmínky použití vymáhat, souhlasíte, že budete přijímat elektronické služby na vydanou e-mailovou adresu.

Technologie a přenos údajů

Přenos technologií. Přenos technologií, technických údajů a informací mimo národní hranice je regulován americkou a některými cizími vládami. Souhlasíte, že nebudete přímo nebo nepřímo exportovat nebo znovu exportovat jakékoli informace, software nebo technologie získané na podnikovém webu nebo jeho prostřednictvím, které vyžadují vývozní licenci nebo schválení vlády bez předchozího získání takové licence nebo schválení. Toto ustanovení bude platit i po ukončení platnosti podmínek použití.

Rezidenti Evropské unie. Pokud sídlíte v Evropské unii (EU) nebo se jakýkoli přenos informací mezi vámi a podnikovým webem řídí směrnicí Evropské unie o ochraně údajů nebo národními zákony, které tuto Směrnici implementují, souhlasíte, že bude přenos takových informací z Evropské unie do vaší země a do těchto dalších zemí, probíhat v souladu s tím, jak případně naznačují prvky a aktivity poskytované na podnikovém webu.

Vztahy mezi stranami

Tyto Podmínky použití nemají žádné příjemce třetích stran. Strany jsou na sobě vzájemně nezávislé a nejsou příbuzné podle agentury, franšízy, partnerství, zaměstnání, podniku se společnou účastí nebo jinak. Společnost a tento podnikový web nejsou součástí žádné transakce mezi vámi a jakýmikoli poskytovateli reklamy nebo dodavateli třetí strany. V případě veškerých nároků týkajících se zboží, služeb nebo informací třetích stran se budete obracet výhradně na tuto třetí stranu.

Právo spoléhat se na pokyny

Společnost může při svém jednání spoléhat na jakékoli pokyny informace, dokument, plnění, název, e-mailovou adresu nebo heslo uživatele, které splňují automatizovaná kritéria podnikového webu nebo o nichž se osoby podílející se na podnikovém webu domnívají, že jsou pravé. V případě jakýchkoli oblastí chráněných heslem může společnost předpokládat, že je osoba, která zadává uživatelské jméno a s ním související heslo skutečným uživatelem nebo má oprávnění skutečného uživatele jednat jeho jménem. Společnost může předpokládat, že nejnovější e-mailové adresy a registrační údaje archivované na podnikovém webu přesné a aktuální. V případě, že je podnikový web odpovídajícím způsobem konfigurován, může při neobdržení řádných a úplných rozporných pokynů provést předepsané akce.

Změny služby

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli modifikovat, změnit nebo ukončit podnikový web nebo jakoukoli jeho funkci bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že společnost vůči vám nebo třetí straně v důsledku takového jednání nenese žádnou odpovědnost. Společnost zve uživatele, aby navrhovali způsoby, jakými lze podnikový web vylepšovat. Pokud uvedete nějaké doporučení, dáváte tím společnosti oprávnění váš nápad používat a uvést vaše jméno v souvislosti s tímto podáním. Společnost za používání nebo vydání těchto podání neuděluje žádnou odměnu.

Upozornění pro rezidenty Kalifornie

V rámci kalifornského občanského zákona, oddíl 1789.3, mají rezidenti Kalifornie nárok na následující specifické informace v rámci svých spotřebitelských práv.

Informace o cenách. Společnost v současné době neúčtuje samostatné poplatky za používání tohoto podnikového webu. Společnost si vyhrazuje právo účtovat poplatky, přirážky nebo kdykoli zavádět nové poplatky, jak je uvedeno v těchto podmínkách použití.

Stížnosti. Oddělení Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Websites of the California Department of Consumer Affairs lze kontaktovat písemně na adrese 1020 North Street, Suite 501, Sacramento, CA 95814 nebo telefonicky na čísle (916) 445-1254.

Různé

Tento dokument představuje celou a výhradní smlouvu mezi stranami, která se týká vašeho používání podnikového webu a je nadřazená všem ostatním příslušným smlouvám, ať již písemným nebo ústním. Zákazníci společnosti, kteří používají portál pro zákazníky, podléhají dalším podmínkám použití portálu pro zákazníky, které takové použití řídí. Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky použití kdykoli změnit publikováním nové verze na podnikovém webu. Vaše další používání podnikového webu po datu účinnosti takového dodatku představuje vaše přijetí této změny. Tento elektronický dokument nebo tištěná kopie v dobrém stavu jsou považovány za původní dokument přijatelný do evidence, pokud není autentičnost dokumentu označena jako sporná. Společnost si vyhrazuje právo přidělit tyto podmínky použití nebo delegovat odpovědnost na jakoukoli třetí stranu, včetně strany, která získává jakýkoli provozní majetek nebo vlastnické zájmy společnosti. Veškerá licenční oprávnění, která vám udělují tyto podmínky použití, jsou osobní povahy a nesmí být přidělovány, dále licencovány nebo jinak převáděny a jakýkoli pokus v rozporu s nimi je zakázán, pokud k tomu společnost nevydala písemné svolení. Jakékoli ustanovení těchto podmínek použití označené soudem za nelegální nebo nevymahatelné, je automaticky považované za odpovídající minimálním požadavkům zákona a tím je jim udělena plná platnost a účinnost, pokud jde o modifikace. Jakékoli zřeknutí se ze strany společnosti v jedné instanci nevylučuje jejich nevymahatelnost při budoucích příležitostech. Záhlaví slouží pouze referenčním účelům a nemá žádný významný dopad.

Spojte se s námi

Kontaktujte nás a do 24 pracovních hodin se vám ozve náš obchodní zástupce

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte s tím, že společnost Infor bude zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v uvedeném formuláři za účelem komunikace s vámi jako s naším potenciálním nebo stávajícím zákazníkem nebo klientem, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.