Zatwierdzenie programu RODO firmy Infor

picture of office

Podsumowanie wyników niezależnej analizy programu ochrony prywatności w ramach RODO przeprowadzonej przez TRUSTe LLC

Data ważności: 19 lipca 2024

Zakres

Organizacja LLC1 poddała przeglądowi globalny program ochrony prywatności firmy Infor („Organizacja”) na dzień 19 lipca 2023 r. w odniesieniu do 40 wymogów walidacji zarządzania programem ochrony prywatności na poziomie RODO („wymogi walidacji”) obejmujących walidację zgodności zarządzania programem ochrony prywatności TrustArc RODO. Weryfikacja programu ochrony prywatności w zakresie zgodności z przepisami RODO w Organizacji obejmuje kompleksową ocenę środków na poziomie programu oraz dowodów dotyczących tych środków w celu zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych przez nie lub przez zewnętrznego przetwarzającego w ich imieniu odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych (RODO).

Wewnętrzne ograniczenia

Ze względu na ich charakter i nieodłączne ograniczenia działania Organizacji na poziomie programu mogą nie zawsze być skutecznie w zakresie spełnienia odpowiednich wymagań walidacji.

Ponadto nasze ustalenia w niniejszym dokumencie są obarczone ryzykiem, że program ochrony prywatności lub jakikolwiek składnik tego programu może ulec zmianie lub że środki na poziomie programu wdrożone przez Organizację mogą stać się nieskuteczne lub zawieść.

Ustalenia

Naszym zdaniem, we wszystkich istotnych aspektach, w oparciu o opisy i dowody potwierdzające działania na poziomie programu zidentyfikowane w dokumencie Ocena walidacyjnej RODO w Infor:

  • odpowiednie środki na poziomie programu opisane szerzej w dokumencie Ustalenia i sprawozdaniu zatwierdzającym TRUSTe zostały wdrożone na dzień 19 lipca 2023 r.
  • środki opisane w Ocenie walidacyjnej RODO zostały odpowiednio zaprojektowane tak, aby zapewnić wystarczającą pewność, że wymogi zostaną spełnione, jeżeli środki na poziomie programu będą skutecznie funkcjonować od dnia 19 lipca 2023 r.

Ograniczone zastosowanie

Niniejsze podsumowanie2 dokumentu Ustalenia oraz towarzyszącego mu sprawozdania jest przeznaczone do wykorzystania przez Infor na dzień 19 lipca 2023 r.

  • Podsumowanie dostarczone przez TRUSTe może być wykorzystywane przez Organizację do upływu daty ważności podanej poniżej.
  • Niniejsze podsumowanie traci ważność 19 lipca 2024 r.

Nie jest ono i nie powinno być wykorzystywane ani zawierzane przez żaden inny podmiot niż Organizacja lub, zgodnie z wyłącznym uznaniem Organizacji, klienci Organizacji, jej kontrahenci i inni dopuszczeni interesariusze.


1TRUSTe LLC jest niezależną spółką pomocniczą TrustArc Inc.

2Niniejsze podsumowanie stanowi wyłącznie skróconą, nieoficjalną wersję pełnego dokumentu z ustaleniami i towarzyszącego mu raportu. Jest ono przeznaczone wyłącznie dla Organizacji do prezentacji na stronie internetowej. Żadne modyfikacje tego dokumentu nie są dozwolone; spowodują, że stanie się on nieważny.

Tylko pełny dokument z ustaleniami i raport stanowią oficjalne ustalenia TRUSTe.

Pobierz przygotowaną przez TRUSTe Ocenę zgodności praktyk z zasadami ochrony prywatności z przepisami RODO w Infor