Informacja prawna Infor

picture of office

Warunki korzystania z Witryny internetowej Spółki

Witamy w witrynie internetowej Infor („Witryna internetowa Spółki”). Niniejszy dokument wyjaśnia zasady i warunki korzystania z Witryny internetowej Spółki („Warunki korzystania”). Przez korzystanie z Witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na prawne związanie niniejszymi Warunkami korzystania oraz wszelkimi nowymi wersjami tych Warunków opublikowanymi od czasu ostatniej wizyty, które będą egzekwowalne w taki sam sposób, jak po podpisaniu Warunków korzystania. Użytkownik, który nie zgadza się z niniejszymi Warunkami korzystania, nie otrzymuje zgody na korzystanie z Witryny internetowej i musi ją natychmiast opuścić.
Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie do każdej osoby lub każdego podmiotu korzystającego z Witryny internetowej Spółki („Użytkownik”), w tym do klientów, którzy są upoważnieni do zarejestrowania się w portalu klienta („Portal klienta”).

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE KLIENCI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI DO REJESTRACJI W PORTALU KLIENTA PODLEGAJĄ DODATKOWYM WARUNKOM, KTÓRE OPISUJĄ SPOSÓB KORZYSTANIA Z PORTALU („WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU KLIENTA”). WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU KLIENTA SĄ DOSTĘPNE W OBSZARZE REJESTRACJI UŻYTKOWNIKA W PORTALU KLIENTA I PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO PORTALU KLIENTA MUSZĄ ZOSTAĆ ZAAKCEPTOWANE.

Copyright

Copyright © 2024 Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i znaki usług są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi Infor lub innych podmiotów. Używanie jakichkolwiek znaków towarowych i znaków usługowych Infor bez pisemnej zgody właściciela znaku towarowego lub znaku usługowego jest surowo zabronione. Bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody żadna z informacji przedstawionych w Witrynie internetowej Spółki nie może być interpretowana jako przyznanie, w sposób dorozumiany, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania nazw handlowych, znaków towarowych lub znaków usługowych Infor.

Profil użytkownika

Korzystając z Witryny internetowej Spółki, Użytkownik potwierdza, że ma ukończone 18 lat. Rejestrując się w celu otrzymywania informacji lub niektórych produktów za pośrednictwem Witryny internetowej Spółki, Użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat oraz że wprowadzone informacje rejestracyjne są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Nazwa użytkownika i hasło zostaną nadane przez nas. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła i za czynności wykonywane z jego zastosowaniem.

Każdy użytkownik musi zarejestrować się oddzielnie. Podmioty korporacyjne mogą mieć tylko jedną nazwę użytkownika i hasło. Dlatego dla podmiotów korporacyjnych wymagana jest tylko jedna rejestracja. Użytkownik nie może ujawniać swojej nazwy użytkownika i hasła nieupoważnionym osobom w swojej organizacji ani osobom trzecim. Użytkownik nie może używać nazwy użytkownika i hasła innej osoby bez jej jednoznacznej zgody. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z zaniedbania tajemnicy hasła, ze zgody na użycie konta przez inną osobę, z użycia cudzego hasła lub konta bądź sytuacji, gdy użytkownik zyska wiedzę lub podejrzenie nieautoryzowanego użycia hasła lub konta, ale nie przekaże nam o tym niezwłocznie informacji.

Korzystanie z treści i usług spółki

Prawa własności spółki. Witryna internetowa Spółki może zawierać informacje, dane, oprogramowanie (w tym aktualizacje), obrazy, klipy wideo, muzykę, łącza, logo i inne materiały (zwane dalej łącznie „Zawartością”) będące własnością prawnoautorską, własnością intelektualną lub inną własnością intelektualną Spółki, i/lub jej oddziałów, filii, partnerów bądź dostawców zewnętrznych. Zawartość Witryny internetowej Spółki jest chroniona prawami autorskimi zarówno indywidualnie, jak i jako praca zbiorowa. Użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, by wszystkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności pojawiające się na jakiejkolwiek Zawartości pozostały nienaruszone i czytelne.

Łącza do Witryny internetowej Spółki. Użytkownik prowadzący własną stronę internetową nie może wyświetlać Zawartości w ramce lub obramowaniu, umieszczać „głębokich łączy” ani gromadzić Zawartości znajdującej się poniżej adresu URL najwyższego poziomu. Użytkownik nie będzie umieszczać łączy do Witryny internetowej Spółki ani Zawartości w sposób sugerujący rekomendację lub powiązanie między stronami bez pisemnej zgody Spółki. Użytkownik zobowiązuje się usunąć niezwłocznie na żądanie wszystkie łącza do witryny internetowej Spółki, które Spółka uzna za niewłaściwe.

Zastrzeżenie praw; określone zakazy. Przez zaoferowanie Witryny internetowej Spółki do użytku udzielamy globalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwoływalnej, ograniczonej licencji na dostęp i wykorzystanie informacji zawartych na Stronie internetowej Spółki na zasadach opisanych w niniejszych Warunkach korzystania. Spółka zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym między innymi do korzystania z Witryny internetowej Spółki i powiązanych praw własności intelektualnej, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach korzystania nie wolno przechowywać, kopiować, powielać, dostosowywać, przekształcać, tworzyć dzieł pochodnych, transmitować, rozpowszechniać, publicznie wyświetlać ani wykonywać żadnych chronionych prawem autorskim materiałów z Witryny internetowej Spółki. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zakazane jest dekompilowanie, dezasemblowanie i odtwarzanie kodu źródłowego jakichkolwiek produktów i/lub oprogramowania uzyskanego za pośrednictwem Witryny internetowej Spółki.

Użytkownik zobowiązuje się (a) nie korzystać z Witryny internetowej Spółki w sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić Witrynę albo zakłócać inne metody korzystania z Witryny, w tym możliwość angażowania się w działania realizowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej Spółki; (b) używać dowolnego robota, crawlera lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub narzędzia dostępu do Witryny internetowej Spółki w dowolnym celu, w tym do gromadzenia, wydobywania, monitorowania lub kopiowania dowolnych materiałów z Witryny internetowej Spółki; (c) używać jakiegokolwiek ręcznego procesu do monitorowania lub kopiowania dowolnych materiałów z Witryny internetowej Spółki lub do realizacji innego nieautoryzowanego użycia bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki; (d) w inny sposób używać jakiegokolwiek urządzenia, programu lub procedury, które zakłócają prawidłową pracę Witryny internetowej Spółki; lub (e) w inny sposób próbować ingerować w prawidłową pracę Witryny internetowej Spółki.

Łącza i reklamodawcy zewnętrzni

Za pośrednictwem Witryny internetowej Spółki mogą być oferowane przez podmioty stowarzyszone, partnerów i/lub strony trzecie różne treści, towary lub usługi. Są one oferowane dla wygody użytkownika. Spółka nie sprawuje kontroli nad tymi treściami, towarami ani usługami ani nie rekomenduje ich. Spółka jest dystrybutorem, a nie ponownym wydawcą treści stron trzecich oraz jest kanałem reklamowym towarów i usług stron trzecich. Dostawcy zewnętrzni mogą zmieniać, dodawać lub wycofywać swoje materiały lub oferty w dowolnym momencie bez powiadomienia. Mogą także nakładać dodatkowe lub odmienne od naszych warunki korzystania z ich treści lub usług (przeczytaj wszelkie dodatkowe warunki, które mogą być zamieszczane przez takich dostawców). SPÓŁKA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH TREŚCI, TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRE UŻYTKOWNIK OTRZYMUJE OD DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH. WSZELKIE ROSZCZENIA DOTYCZĄCE TAKICH SPRAW BĘDĄ ZGŁASZANE WYŁĄCZNIE DO DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Bezpieczeństwo systemu

Spółka stara się chronić bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu wykorzystywane są różne technologie i procedury ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Zasady prywatności

Zasady ochrony prywatności („Zasady prywatności”) Witryny internetowej Spółki umieszczono na stronie głównej. Zasady prywatności oraz ich przyszłe zmiany zostają niniejszym włączone przez odniesienie w całości do niniejszych Warunków korzystania i podlegają niniejszym warunkom. Strony trzecie dostarczające użytkownikowi towary lub usługi (w tym reklamy lub zamieszczające łącza w Witrynie internetowej Spółki) mogą mieć zasady lub praktyki ochrony prywatności różniące się od niniejszych Zasad prywatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat ochrony prywatności u stron trzecich.

Gwarancje i odpowiedzialność

Wyłączenie gwarancji. WITRYNA INTERNETOWA SPÓŁKI (W TYM WSZELKIE INFORMACJE, ZAWARTOŚĆ, KOMUNIKACJA, FUNKCJE, PRODUKTY, OPROGRAMOWANIE I USŁUGI) MOŻE ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI, BŁĘDY I USTERKI I JEST DOSTARCZANA W STANIE „TAKA, JAKA JEST” ORAZ „JAKA JEST DOSTĘPNA” I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. WSZELKIE GWARANCJE, W TYM WARTOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI, INTEGRACJI, DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI ROBOCZEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW, SĄ WYŁĄCZONE. SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB ZAKŁÓCENIE KOMUNIKACJI, TREŚCI LUB TRANSAKCJI ZAWIERANYCH Z LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ SPÓŁKI. SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NĘKAJĄCE, ZNIESŁAWIAJĄCE, NIELEGALNE LUB NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE STRON TRZECICH ANI ZA JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEZ STRONY TRZECIE.

Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (W TYM ZA ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRONY LUB W INNY SPOSÓB) ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM UTRACONE OSZCZĘDNOŚCI, UTRACONY ZYSK, UTRACONĄ WARTOŚĆ SPÓŁKI, UTRACONE LUB USZKODZONE DANE ALBO PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ), NAWET JEŚLI ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POWIADOMIONA O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI. TO OGRANICZENIE JEST ISTOTNYM WARUNKIEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, JEST UZASADNIONE Z HANDLOWEGO PUNKTU WIDZENIA I ZOSTAŁO UWZGLĘDNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA JAKO CAŁOŚĆ. NIEKTÓRE STANY LUB JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Odszkodowanie. Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Spółkę i jej funkcjonariuszy, dyrektorów, właścicieli, agentów, pracowników, doradców i konsultantów przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, żądaniami, odpowiedzialnością, odszkodowaniami (w tym opłatami za pomoc prawną i za biegłych) wynikającymi z korzystania z Witryny internetowej Spółki, zachowania użytkownika, treści, komunikacji, domniemanego naruszenia własności intelektualnej stron trzecich lub prawa do prywatności lub naruszenia niniejszych Warunków korzystania.

Strony chronione. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZABEZPIECZENIA I ZASTRZEGANIE PRAW ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA CHRONIĄ WŁAŚCICIELA WITRYNY INTERNETOWEJ SPÓŁKI, SPÓŁKĘ, JEJ MENEDŻERÓW, DYREKTORÓW, WŁAŚCICIELI, AGENTÓW, KONSULTANTÓW, DORADCÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTY STOWARZYSZONE, REKLAMODAWCÓW, DYSTRYBUTORÓW, SPRZEDAWCÓW, DOSTAWCÓW I PROMOTORÓW.

Procedury dotyczące naruszenia praw autorskich

Jeśli użytkownik w dobrej wierze uważa, że jego dzieło zostało skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, należy poinformować o tym Spółkę za pomocą jednej z poniższych metod, przekazując wyczerpujący, szczegółowy opis zawierający następujące informacje:

a) fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela (lub upoważnionego przedstawiciela) materiałów podlegających prawom autorskich, co do których istnieje przypuszczenie, że zostały naruszone, oraz oświadczenie, że osoba w dobrej wierze uważa, że sporne użycie nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przepisy prawa;

b) opis dzieł chronionych prawem autorskim, wobec których prawa właściciela praw autorskich lub agenta zostały naruszone, oraz racjonalna identyfikacja materiałów, wobec których właściciel praw autorskich twierdzi, że naruszają prawa autorskie do dzieł chronionych prawem autorskim i objętych żądaniem usunięcia lub zablokowania dostępu;
c) opis miejsca, w którym domniemane materiały naruszające prawa autorskie znajdują się w Witrynie internetowej Spółki (w miarę możliwości należy podać adres URL);

d) wystarczające informacje kontaktowe dotyczące właściciela praw autorskich lub jego agenta, takie jak adres fizyczny, adres e-mail, adres strony internetowej, numer telefonu i numer faksu; oraz

e) następujące oświadczenie: „Oświadczenia, zapewnienia i twierdzenia zawarte w tej wiadomości są prawdziwe, kompletne i dokładne. Mam pełne uprawnienia do złożenia tych oświadczeń, zapewnień i twierdzeń oraz do składania i otrzymywania wszelkich żądań zawartych w tej wiadomości”.

W sprawie informacji o materiałach naruszających prawa autorskie można skontaktować się z przedstawicielem Infor ds. praw autorskich w następujący sposób:

Poczta:
133 Peachtree Street NE
Atlanta, GA 30303
Attn: Copyright Agent

E-mail:
copyright@kochcc.com

Z kopią do:

Poczta:

13560 Morris Road
Suite 4100
Alpharetta, GA 30004
Attn: Legal Department

Siła wyższa

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niepowodzenia w działaniu Witryny internetowej Spółki, w całości lub w części, z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczeń: pożaru, powodzi, burzy, trzęsienia ziemi, zakłóceń porządku publicznego, zakłóceń telekomunikacji, transportu, usług komunalnych, mediów publicznych, działań rządowych, wirusów komputerowych, uszkodzenia danych, ataku hakerów, niekompatybilnego lub wadliwego sprzęt, oprogramowania lub usługi ani innego. Żadne z postanowień w niniejszym dokumencie nie rozszerza gwarancji ani nie zmniejsza żadnych zastrzeżeń wynikających z niniejszych Warunków korzystania.

Nakaz tymczasowy

W razie naruszenia lub przekroczenia zakresu niniejszych Warunków korzystania lub naruszenia związanych z tym praw własności, Użytkownik zgadza się, że spółka mogłaby ponieść nieodwracalną szkodę i może (oprócz innych zwolnień i bez konieczności bez wymogu złożenia zabezpieczenia) uzyskać nakaz sądowy nakazujący zaprzestania działalności naruszającej prawo.

Obowiązujące prawo i forum

NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA SĄ REGULOWANE I BĘDĄ INTERPRETOWANE ZGODNIE Z SYSTEMEM PRAWNYM STANU PENSYLWANIA, BEZ WZGLĘDU NA KONFLIKTY ZASAD PRAWNYCH. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA INICJOWANIE I PROWADZENIE WSZELKICH DZIAŁAŃ PRAWNYCH W SĄDACH STANOWYCH LUB FEDERALNYCH FILADELFII (STAN PENSYLWANIA) ORAZ NIEODWOŁALNIE ZGADZA SIĘ NA WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĘ OSOBISTĄ I SĄD W TYM MIEJSCU.
UŻYTKOWNIK ODPOWIADA ZA PRZESTRZEGANIE WŁASNEGO PRAWA LOKALNEGO, KTÓRE MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ODNIESIENIU OD OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB OSÓB. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Spółce Użytkownik nieodwołalnie zgadza się, że roszczenie zostanie wniesione i będzie prowadzone w ciągu jednego (1) roku od jego powstania lub ulegnie przedawnieniu. Ponadto Użytkownik zgadza się wynagrodzić Spółce wszelkie koszty i opłaty związane z takimi działaniami prawnymi, w tym, bez ograniczeń, wszelkie koszty obsługi prawnej. Jeśli Spółka będzie musiała wyegzekwować niniejsze Warunki korzystania, użytkownik zgadza się zaakceptować usługę elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

Transfer technologii i danych

Transfer technologii. Transport technologii, danych technicznych i informacji ponad granicami krajowymi jest regulowany przez Stany Zjednoczone i niektóre rządy zagraniczne. Użytkownik zgadza się, by nie eksportować ani reeksportować bezpośrednio lub pośrednio żadnych informacji, oprogramowania lub technologii uzyskanych ze strony internetowej Witryny internetowej Spółki lub za jej pośrednictwem, które wymagałyby licencji eksportowej lub zgody rządu, bez uprzedniego uzyskania takiej licencji lub zgody. Niniejsze postanowienie pozostanie w mocy po wygaśnięciu Warunków korzystania.

Mieszkańcy Unii Europejskiej. Jeśli Użytkownik mieszka w Unii Europejskiej (UE) lub jeśli przekazywanie informacji między użytkownikiem i Witryną internetową Spółki podlega przepisom dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie danych bądź przepisom krajowym wdrażającym tę dyrektywę, wówczas Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie takich informacji poza obszar Unii Europejskiej do innego kraju i do innych krajów, które mogą być rozważane wskutek funkcji i działań oferowanych przez Witrynę internetową Spółki.

Powiązanie stron

Nie występują żadne osoby trzecie będące beneficjentami niniejszych Warunków korzystania. Strony są niezależne od siebie i nie są powiązane przez agencję, franczyzę, partnerstwo, zatrudnienie, porozumienie joint venture ani w inny sposób. Spółka i niniejsza Witryna internetowa Spółki nie są stroną żadnej transakcji między użytkownikiem i zewnętrznymi reklamodawcami lub dostawcami. Wszelkie roszczenia dotyczące ich towarów, usług lub informacji będą kierowane wyłącznie do danych stron trzecich.

Prawo do polegania na instrukcjach

Spółka może działać w oparciu o wszelkie instrukcje, informacje, dokumenty, akta, nazwy, adresy e-mail lub hasła Użytkownika, które spełniają zautomatyzowane kryteria Witryn internetowych Spółki lub które są uznawane przez personel Witryn internetowych Spółki za prawdziwe. W przypadku obszarów chronionych hasłem Spółka ma prawo założyć, że osoba wprowadzająca nazwę użytkownika i powiązane hasło jest w rzeczywistości tym użytkownikiem lub jest upoważniona przez tego użytkownika do działania w jego imieniu. Spółka może założyć, że aktualne adresy e-mail i informacje rejestracyjne w dokumentach wprowadzonych w Witrynie internetowej Spółki są dokładne i aktualne. W przypadku zaprogramowania w tym celu Witryna internetowa Spółki może podjąć określone działania w razie braku otrzymania prawidłowych, kompletnych instrukcji przeciwstawnych.

Zmiany w usłudze

Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmiany lub zaprzestania korzystania z Witryny internetowej Spółki lub jakiejkolwiek funkcji w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Użytkownik zgadza się, że Spółka w wyniku takiego działania nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich. Spółka zachęca Użytkowników do zgłaszania sugestii dotyczących sposobów poprawy Witryny internetowej Spółki. Zgłoszenie sugestii upoważnia Spółkę do wykorzystania danego pomysłu i opublikowania nazwiska autora w związku z przesłanym zgłoszeniem. Spółka nie wynagradza wykorzystania zgłoszeń lub ich publikacji.

Informacja dla mieszkańców Kalifornii

Zgodnie z kalifornijskim Kodeksem cywilnym, sekcja 1789.3, mieszkańcy Kalifornii mają prawo do następujących szczegółowych informacji o prawach konsumenta.

Informacje o cenie. Spółka obecnie nie pobiera oddzielnych opłat za korzystanie z Witryny internetowej Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany opłat, dopłat lub ustanowienia nowych opłat w dowolnym momencie, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków korzystania.

Skargi. Z jednostką ds. pomocy w zakresie skarg w dziale konsumenckich stron internetowych Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich można kontaktować się pisemnie pod adresem 1020 North Street, Suite 501, Sacramento, CA 95814 lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254.

Różne

Niniejszy dokument odzwierciedla całą i wyłączną umowę między stronami dotyczącą korzystania z Witryny internetowej Spółki oraz zastępuje wszelkie inne umowy, zarówno pisemne, jak i ustne. Klienci spółki korzystający z Portalu klienta podlegają dodatkowym Warunkom korzystania z Portalu klienta. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszych Warunków korzystania poprzez zamieszczenie nowej wersji w Witrynie internetowej Spółki. Dalsze korzystanie z Witryny internetowej Spółki po dacie wejścia w życie takiej zmiany będzie stanowić jej akceptację. Ten dokument elektroniczny lub jego wydrukowany w dobrej formie duplikat uważany jest za dokument oryginalny dopuszczalny jako dowód, chyba że autentyczność dokumentów zostanie zasadnie zakwestionowana. Spółka zastrzega sobie prawo do przeniesienia niniejszych Warunków korzystania lub przekazania odpowiedzialności na dowolną stronę trzecią, w tym na stronę nabywającą jakiekolwiek aktywa operacyjne lub własność Spółki. Wszystkie zgody lub zezwolenia udzielone użytkownikowi przez niniejsze Warunki korzystania mają charakter personalny i nie mogą być przypisane, sublicencjonowane ani w inny sposób przekazywane bez pisemnej zgody Spółki, a wszelkie próby takich działań będą nieskuteczne. Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków korzystania uznane przez sąd za niezgodne z prawem lub niewykonalne będą automatycznie uznawane za zgodne z minimalnymi wymogami prawa i miały pełną moc w takim brzmieniu. Każde zrzeczenie się przez Spółkę przepisu w jednym przypadku nie wyklucza jego egzekwowania przy kolejnych okazjach. Nagłówki mają charakter jedynie informacyjny i nie mają znaczenia treściowego.

Bądźmy w kontakcie

Skontaktuj się z nami, a w ciągu 24 godzin roboczych skontaktuje się z Tobą przedstawiciel ds. rozwoju biznesu

Klikając „Prześlij”, wyrażasz zgodę na to, aby firma Infor przetwarzała Twoje dane osobowe podane w powyższym formularzu w celu komunikacji z Tobą jako naszym potencjalnym lub obecnym klientem zgodnie z opisem zawartym w naszej Polityce prywatności.