Skip to Content

Zasady prywatności Infor

Dane osobowe gromadzone przez Infor

Infor zbiera dane od użytkownika poprzez nasze interakcje z użytkownikiem i poprzez nasze produkty. Gromadzone przez nas dane zależą od kontekstu interakcji użytkownika z firmą Infor oraz dokonywanych przez użytkownika wyborów, w tym ustawień prywatności oraz produktów i funkcji, z których użytkownik korzysta. Niektóre dane (np. dane kontaktowe, informacje o pracy) użytkownik przekazuje nam bezpośrednio. Gromadzimy też dane dotyczące interakcji użytkownika z naszymi produktami i korzystania z nich (np. pliki cookie lub inne elektroniczne mechanizmy śledzące, informacje z zakresu zarządzania relacjami z klientami), a także uzyskujemy dane o użytkowniku od osób trzecich (np. informacje od partnera Infor lub informacje o udziale użytkownika w wydarzeniu sponsorowanym przez Infor).

Gdy użytkownik wchodzi z nami w interakcję, gromadzimy informacje przesyłane do nas przez jego urządzenie. Informacje, które gromadzimy, mogą obejmować dane dotyczące stron, do których użytkownik uzyskuje dostęp, adres IP komputera, identyfikator urządzenia lub jego unikalny identyfikator, typ urządzenia, informacje o położeniu geograficznym, informacje o komputerze i połączeniach oraz informacje o sieci telefonii komórkowej.

Użytkownik ma wybór co do technologii, których używa, i danych, które nam udostępnia. Użytkownik poproszony o podanie danych osobowych może odmówić. Jednak wiele z naszych produktów wymaga podania pewnych danych osobowych do zapewnienia obsługi. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać niezbędnych danych, nie będzie mógł korzystać z tego produktu lub funkcji. Podobnie jest w przypadku, gdy potrzebujemy danych osobowych zgodnie z prawem lub w celu zawarcia lub realizacji umowy z użytkownikiem. W razie nieprzekazania tych danych nie będziemy mogli kontynuować naszych działań. Powiadomimy o sytuacji, gdy niepodanie danych osobowych spowoduje, że nie będziemy w stanie dostarczyć produktu lub usługi. W przypadkach, w których podanie danych osobowych jest opcjonalne, niektóre funkcje, takie jak personalizacja, nie będą działać, jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać danych osobowych.

Dane osobowe wnioskodawców

Jeśli użytkownik ubiega się o pracę w firmie Infor lub u jednego z naszych klientów, zgromadzimy dodatkowe informacje związane z tym wnioskiem.

W przypadku użytkowników ubiegających się o pracę u klienta Infor przy użyciu oprogramowania Talent Science firmy Infor udostępniamy dane osobowe użytkownika i naszą ocenę klientowi Infor, u którego użytkownik chce znaleźć zatrudnienie (lub dla którego już pracuje). Nasza ocena wykorzystuje informacje podane przez użytkownika w celu ułatwienia naszym klientom rozwoju ich siły roboczej.

Na życzenie klienta lub użytkownika możemy ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim w celu weryfikacji zatrudnienia, sprawdzenia danych osobowych, sprawdzenia wiarygodności lub realizacji innych podobnych usług związanych z weryfikacją dokładności informacji dostarczonych przez użytkownika. Jeśli dane osobowe (w tym wyniki testów lub weryfikacji) nie mają być wykorzystywane w opisany tutaj sposób, nie należy udostępniać nam swoich danych osobowych. Brak danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o pracę przy użyciu oprogramowania Talent Science.

W przypadku osób aplikujących bezpośrednio do Infor przekazane dane osobowe zostaną użyte do podjęcia decyzji o zatrudnieniu, jak również do innych uzasadnionych celów biznesowych, takich jak analiza siły roboczej, lepsze zrozumienie naszych kandydatów, przyciąganie utalentowanych osób oraz dostarczenie informacji o wolnych miejscach pracy w Infor. Dane użytkownika wykorzystujemy również do spełnienia naszych zobowiązań prawnych, między innymi w zakresie przepisów imigracyjnych lub dotyczących zatrudnienia, zasad prywatności lub zapewnienia bezpieczeństwa klientów, partnerów lub dostawców, co może różnić się od zasad prywatności Infor.

W jaki sposób Infor wykorzystuje dane osobowe?

Infor wykorzystuje gromadzone dane o użytkowniku, aby zapewnić satysfakcjonujące, interaktywne doświadczenia. W szczególności używamy tych danych do:

  • Dostarczania naszych produktów i usług, w tym aktualizację, zabezpieczenie i rozwiązywanie problemów, jak również zapewnienie wsparcia. Obejmuje to również udostępnianie danych, gdy jest to konieczne do wykonania usługi lub innej transakcji żądanej przez użytkownika.
  • Doskonalenia i rozwoju naszych produktów.
  • Personalizacji naszych produktów.
  • Reklamowania zawartości dla użytkownika, w tym wysyłania komunikatów promocyjnych i reklamy ukierunkowanej.

Dane te wykorzystujemy również do celów biznesowych, w tym do analizy naszych wyników, wywiązywania się z zobowiązań prawnych i rozwoju naszych pracowników. Aby osiągnąć te cele, łączymy niekiedy dane zbierane w różnych kontekstach po to, by zapewnić lepsze doświadczenie i podejmować świadome decyzje biznesowe oraz z innych uzasadnionych powodów. Na przykład możemy łączyć posiadane przez nas informacje o aktualnym zaangażowaniu użytkownika w nasze produkty z informacjami dotyczącymi innych interakcji użytkownika z Infor, w tym udziału użytkownika w wydarzeniach sponsorowanych przez Infor. Możemy także łączyć dane w innych kontekstach.

Powody, dla których udostępniamy dane osobowe

Dane osobowe użytkownika udostępniamy podmiotom stowarzyszonym i zależnym firmy Infor, sprzedawcom, partnerom i dostawcom usług (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę) w celu realizacji transakcji lub dostarczenia żądanego produktu. Udostępniamy również dane podmiotom powiązanym i zależnym firmy Infor i współpracującym z nami sprzedawcom, w sytuacjach, gdy wymaga tego prawo lub procedura prawna, w celu ochrony życia, utrzymania bezpieczeństwa naszych produktów, świadczenia usług wsparcia oraz ochrony praw i własności firmy Infor i jej klientów. Na przykład możemy dzielić się informacjami z naszymi partnerami w celu sfinalizowania transakcji biznesowej z użytkownikiem lub zapewnienia wsparcia podczas korzystania z naszych produktów i usług.

Jak uzyskać dostęp do danych osobowych i kontrolować je?

Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu, w jaki Infor zbiera i wykorzystuje jego dane. Możesz skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, kontaktując się z Infor lub klikając tutaj. Użytkownik ma określone prawa, w tym prawo dostępu, poprawiania i usuwania jego danych osobowych oraz sprzeciwiania się ich wykorzystywaniu przez nas bądź ograniczania zakresu tego wykorzystywania. Użytkownik może również wycofać swoją zgodę na wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika, jeśli ma to zastosowanie. W pewnych okolicznościach można poprosić o kopię danych osobowych w użytecznym formacie elektronicznym. W określonych sytuacjach dostęp do danych osobowych lub ich kontrola mogą być ograniczone, jeśli jest to wymagane albo dozwolone przez obowiązujące prawo. W stosownych przypadkach można również złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych osobowych.

Użytkownik może kontrolować wykorzystanie danych do celów reklamowych przez Infor, korzystając z naszego Centrum preferencji. Nie wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Infor mogą być dostępne lub kontrolowane za pomocą strony z preferencjami. Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp lub kontrolować dane osobowe przetwarzane przez Infor, które nie są dostępne przy użyciu narzędzi znajdujących się na stronie preferencji, może skontaktować się z firmą Infor pod adresem podanym poniżej.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Infor to globalna organizacja z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w ramach firmy Infor, naszym podmiotom powiązanym, dostawcom usług i innym stronom trzecim, które mogą znajdować się poza krajem zamieszkania Użytkownika. Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia w zakresie przekazywania danych w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z regułami opisanymi w niniejszych zasadach.

Firma Infor przestrzega przedstawionych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych postanowień programów „EU-U.S. Privacy Shield Framework” i „Swiss-U.S. Privacy Shield Framework” (Privacy Shield) dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych na podstawie zasad Privacy Shield. Firma Infor (USA) uzyskała certyfikat Departamentu Handlu potwierdzający przestrzeganie przepisów Privacy Shield dotyczących tych informacji. W razie konfliktu między niniejszymi zasadami prywatności a przepisami Privacy Shield obowiązują przepisy Privacy Shield. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Privacy Shield i zapoznać się z naszą certyfikacją, należy odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/list. Federalna Komisja ds. Handlu (Federal Trade Commission) jest organem właściwym dla spraw zachowania przez Infor zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. W pewnych sytuacjach firma Infor może zostać zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski urzędów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekucji przepisów prawa.

W wyniku decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 („Schrems II”) z dnia 16 lipca 2020 r., program Tarcza Prywatności nie jest już odpowiednim mechanizmem zapewniającym legalność przekazywania danych osobowych z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do USA. Utrzymujemy zgodność z tym programem, zgodnie z wymogami, w celu zachowania certyfikatu Tarczy Prywatności, a w szczególności w odniesieniu do danych osobowych przekazanych już z UE, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Nadal zapewniamy zgodne z prawem przekazywanie danych osobowych z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do USA za pomocą alternatywnych mechanizmów, takich jak Standardowe klauzule umowne, zgodnie z zatwierdzeniem Komisji Europejskiej. Standardowe klauzule umowne nie zostały unieważnione decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako zgodne z prawem mechanizmy przekazywania danych. Monitorujemy sytuację w miarę jej rozwoju i aktualizujemy te informacje o wszelkie poprawki niezbędne do zachowania zgodności z prawem.

W razie wątpliwości dotyczących prywatności lub bezpieczeństwa danych, których nie wyjaśniliśmy w sposób zadowalający, prosimy o kontakt z naszym wykonawcą usługi rozwiązywania sporów z osobami trzecimi (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Pod pewnymi warunkami osoba fizyczna może powoływać się na wiążący arbitraż w zakresie skarg dotyczących przestrzegania postanowień programu Privacy Shield nierozwiązanych przez żaden z pozostałych mechanizmów programu Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction. Firma Infor odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach programu Privacy Shield, a następnie przekazuje je stronie trzeciej działającej w jej imieniu jako agent. Firma Infor pozostaje odpowiedzialna w ramach przepisów Privacy Shield, gdy agent przetworzy takie dane osobowe w sposób niezgodny z zasadami, chyba że Infor udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, które spowodowało szkodę.

Zasady prywatności Infor opisane w niniejszych Zasadach prywatności są zgodne z transgranicznym systemem zasad ochrony prywatności APEC (APEC CBRR). System APEC CBPR stanowi ramy dla organizacji, które zapewniają ochronę danych osobowych przekazywanych pomiędzy uczestniczącymi w systemie gospodarkami APEC. Więcej informacji o systemie APEC jest dostępnych tutaj.

TRUSTe   TRUSTe

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika w celu przechowywania danych. Używamy plików cookie i podobnych technologii do przechowywania preferencji i ustawień użytkownika, umożliwiając zalogowanie się, dostarczanie reklam, zwalczanie oszustw i realizację innych uzasadnionych celów biznesowych. Czasami do zbierania danych dotyczących użytkowania i wydajności używamy również sygnalizatorów internetowych („web beacons”). Nasze strony internetowe mogą zawierać sygnalizatory internetowe, pliki cookie lub podobne technologie pochodzące od zewnętrznych dostawców. Nasze strony internetowe mogą zawierać sygnalizatory internetowe, pliki cookie lub podobne technologie pochodzące od zewnętrznych dostawców. Dostawcy zewnętrzni mogą wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie w celu zapewnienia użytkownikom reklamy opartej na działaniach i zainteresowaniach związanych z przeglądaniem stron internetowych. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, należy kliknąć poniższy przycisk Ustawienia plików cookie.

Użytkownik ma możliwość kontrolowania danych gromadzonych za pomocą plików cookie, sygnalizatorów internetowych i podobnych technologii. Na przykład można użyć ustawień w przeglądarce internetowej do ograniczenia możliwości korzystania z plików cookie przez odwiedzane strony internetowe oraz cofnięcia zgody poprzez usunięcie lub zablokowanie plików cookie. Obecnie Infor nie obsługuje sygnalizacji Do Not Track (DNT). Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, należy kliknąć poniższy link.

Produkty dostarczane przez organizację użytkownika

W przypadku korzystania z produktów Infor za pomocą adresu e-mail udostępnionego przez pracodawcę lub inną organizację, organizacja ta ma możliwość kontrolowania i administrowania kontem produktu Infor, a także dostępu do danych i ich przetwarzania.

Wiele produktów Infor jest przeznaczonych do wykorzystania przez organizacje, takie jak firmy. Jeśli organizacja zapewnia użytkownikowi dostęp do produktów Infor, korzystanie z produktów Infor podlega zasadom organizacji, o ile takie istnieją. Zapytania dotyczące ochrony prywatności, w tym wszelkie wnioski o skorzystanie z prawa do ochrony danych osobowych, należy kierować do administratora organizacji. Infor nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatność lub praktyki bezpieczeństwa stosowane przez naszych klientów, partnerów lub dostawców; mogą się one różnić się od zasad prywatności Infor.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Co do zasady dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez cały okres trwania naszej relacji z użytkownikiem. Po zakończeniu relacji będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres, który pozwoli nam osiągnąć następujące cele: zachowanie danych osobowych, które mogą być wymagane przez obowiązujące prawo; do wykorzystania w ramach roszczeń lub postępowań prawnych; do rozpatrzenia otrzymywanych przez nas skarg dotyczących naszych produktów lub usług; z innych uzasadnionych powodów biznesowych.

Jak chronimy dane osobowe?

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych użytkowników jest dla nas ważne. W celu ochrony bezpieczeństwa danych użytkownika stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Dane osobowe przetwarzane przez Infor w imieniu jej klientów

Za pomocą naszej platformy programowej dostarczamy naszym klientom produkty i usługi, które umożliwiają im kontakt z użytkownikami końcowymi. Działania, w ramach których nasi klienci zbierają informacje od swoich użytkowników końcowych za pośrednictwem naszych produktów i usług, nie są objęte niniejszymi Zasadami prywatności. Wynika to z faktu, że nasi klienci, jako administratorzy danych, kierują zbieraniem tych informacji, a Infor nie ma bezpośredniego związku z użytkownikami końcowymi naszych klientów. Infor nie kontroluje gromadzenia i wykorzystywania informacji o użytkownikach końcowych przez naszych klientów.

Aby dowiedzieć się, jak klienci Infor wykorzystują informacje gromadzone za pośrednictwem produktów Infor, należy zapoznać się z zasadami prywatności danego klienta. Użytkownicy końcowi, który potrzebują dostępu do danych albo możliwości poprawienia, zmiany lub usunięcia niedokładnych danych, a także użytkownicy końcowi jednego z naszych klientów, którzy nie życzą sobie dalszego kontaktu ze strony danego klienta, są proszeni o bezpośredni kontakt z danym klientem.

W związku z produktami i usługami, które świadczymy, możemy przekazywać dane osobowe firmom, które pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi. Przekazywanie danych tym podmiotom podlega naszym umowom z klientami.

Aktualizacje zasad prywatności

Od czasu do czasu możemy modyfikować lub aktualizować te zasady. U góry sekcji zasad jest widoczna data ich ostatniej aktualizacji. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w tych zasadach, powiadomimy o nich, zamieszczając je na naszej stronie internetowej. Wszystkie zmiany w zasadach wchodzą w życie z dniem ich publikacji, chyba że poinformujemy inaczej. Jeśli zmienimy zasady w sposób, który miałby istotny wpływ na charakter przetwarzania danych lub praw użytkownika do prywatności, poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić skorzystanie przez użytkownika z przysługujących mu praw.

Jak się z nami skontaktować?

W razie pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Infor lub niniejszych Zasad prywatności, prosimy o kontakt pod adresem:
Infor
Attention: Global Data Privacy Officer
40 General Warren Blvd
Suite 110
Malvern, PA 19355
U.S.A.
Email: Privacy.Inquiries@infor.com

Aby zaktualizować preferencje marketingowe, zapraszamy na stronę Centrum preferencji.