Zasady prywatności Infor

picture of office

Prywatność naszych użytkowników jest ważna dla firmy Infor. Niniejsze zasady prywatności odnoszą się do przetwarzania danych osobowych przez firmę Infor, w przypadku gdy Infor jest administratorem danych, oraz wyjaśniają, jakie dane osobowe przetwarza Infor, jak to robi i dlaczego. Infor to międzynarodowa grupa korporacyjna, która jest obecna w wielu krajach na całym świecie. W przypadku wykorzystywania i przekazywania przez użytkownika danych osobowych firmie Infor za pośrednictwem tej witryny internetowej (w tym stron internetowych znajdujących się w jej poddomenach), Infor będzie przetwarzać takie dane osobowe jako administrator danych osobowych użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2023 r. Co nowego?

Przejdź do sekcji:

Dane osobowe gromadzone przez Infor

Infor zbiera dane od użytkownika poprzez kontakt z użytkownikiem i poprzez nasze produkty. Gromadzone przez nas dane zależą od przyczyny kontaktu użytkownika z firmą Infor oraz od dokonywanych przez użytkownika wyborów, w tym ustawień prywatności oraz produktów i funkcji, z których użytkownik korzysta. Niektóre dane (np. dane kontaktowe, informacje o pracy) użytkownik przekazuje nam bezpośrednio, np. podczas wydarzeń Inforum lub zarządzając swoimi preferencjami w zakresie komunikacji. Gromadzimy też dane dotyczące korzystania z naszych produktów przez użytkownika (np. pliki cookie lub inne elektroniczne mechanizmy śledzące, informacje z zakresu zarządzania relacjami z klientami), a także uzyskujemy dane o użytkowniku od osób trzecich (np. informacje od partnera firmy Infor lub informacje o udziale użytkownika w wydarzeniu sponsorowanym przez Infor).

Gdy użytkownik wchodzi z nami w interakcję, gromadzimy informacje przesyłane do nas przez jego urządzenie. Informacje, które gromadzimy, mogą obejmować dane dotyczące stron, do których użytkownik uzyskuje dostęp, adres IP komputera, identyfikator urządzenia lub jego unikalny identyfikator, typ urządzenia, informacje o położeniu geograficznym, informacje o komputerze i połączeniach oraz informacje o sieci telefonii komórkowej.

Użytkownik ma wybór co do technologii, której używa, i danych, które nam udostępnia. Użytkownik może odmówić podania danych osobowych.. Jednak wiele z naszych produktów wymaga podania pewnych danych osobowych w celu dostarczenia usługi. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać niezbędnych danych, nie będzie mógł korzystać z danego produktu lub funkcji. Podobnie jest w przypadku, gdy potrzebujemy danych osobowych zgodnie z prawem lub w celu zawarcia lub realizacji umowy z użytkownikiem. W razie nieprzekazania tych danych nie będziemy mogli kontynuować naszych działań. Powiadomimy o sytuacji, gdy niepodanie danych osobowych spowoduje, że nie będziemy w stanie dostarczyć produktu lub usługi. W przypadkach, w których podanie danych osobowych jest opcjonalne, niektóre funkcje, takie jak personalizacja, nie będą działać, jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać danych osobowych.

Dane osobowe wnioskodawców

Nasza witryna internetowa umożliwia również aplikowanie na stanowiska w krajach, w których Infor ma swoją filię, lokalny oddział lub przedstawicielstwo.

Jeśli użytkownik ubiega się o pracę w firmie Infor lub u jednego z naszych klientów, zgromadzimy dodatkowe informacje związane z tym wnioskiem.

Przetwarzanie danych osobowych w przypadku aplikowania na stanowisko bezpośrednio w firmieInfor

W przypadku ubiegania się o pracę w firmie Infor, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika: jego adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne informacje związane z jego kandydaturą.

W przypadku osób aplikujących bezpośrednio do firmy Infor, przekazane dane osobowe zostaną użyte w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu, jak również do innych uzasadnionych celów biznesowych, takich jak analiza siły roboczej, lepsze zrozumienie naszych kandydatów, pozyskiwanie talentów oraz dostarczenie informacji o wolnych stanowiskach w firmie Infor. Wykorzystujemy również dane użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, takich jak przepisy imigracyjne lub przepisy prawa pracy..

Przetwarzanie danych osobowych w przypadku ubiegania się o pracę u klienta firmy Infor przy użyciu oprogramowania Talent Science firmy Infor

W przypadku użytkowników ubiegających się o pracę u klienta Infor (który pełni rolę administratora danych osobowych) przy użyciu oprogramowania Talent Science firmy Infor, udostępniamy dane osobowe użytkownika i naszą ocenę klientowi firmy Infor, u którego użytkownik ubiega się o pracę (lub dla którego już pracuje). Nasza ocena wykorzystuje informacje podane przez użytkownika w celu ułatwienia naszym klientom rozwoju ich siły roboczej.

Na życzenie klienta lub użytkownika możemy przekazać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w celu weryfikacji wiarygodności danych użytkownika oraz tych, związanych z historią zatrudnienia, a także w celu weryfikacji uprawnień lub innych podobnych usług związanych z weryfikacją poprawności podanych przez niego informacji (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo). Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane osobowe (w tym wyniki testów lub weryfikacja) były wykorzystywane w sposób opisany w niniejszym dokumencie, nie powinien przekazywać nam swoich danych osobowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi ubieganie się o pracę za pomocą oprogramowania Talent Science.

Zwracamy uwagę, że w przypadku korzystania z oprogramowania Talent Science firmy Infor w celu przesłania aplikacji o pracę do naszego klienta, klient ten będzie pełnił rolę niezależnego administratora danych osobowych, natomiast my będziemy przetwarzać te dane na podstawie instrukcji klienta (jako podmiot przetwarzający dane). Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności firmy, do której użytkownik przesyła swoją aplikację. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w rozdziałach niniejszej polityki: „Produkty dostarczane przez organizację użytkownika” oraz „Dane osobowe przetwarzane przez Infor w imieniujegoklientów”.

W jaki sposób Infor wykorzystuje dane osobowe

Infor wykorzystuje gromadzone dane o użytkowniku, aby zapewnić satysfakcjonującedoświadczenie, oparte na interakcji. W szczególności używamy tych danych do:

 • Dostarczania naszych produktów i usług, takich jak niniejsza strona internetowa i inne narzędzia, w tym aktualizacje, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów, jak również zapewnienie wsparcia. Obejmuje to również udostępnianie danych, gdy jest to konieczne do świadczenia usługi lub przeprowadzenia innej transakcji, o którą prosił użytkownik
 • Odpowiadania na zapytania użytkowników, którzy zwracają się do nas jako aktualni lub potencjalni klienci albo partnerzy.
 • Komunikacji dotyczącej wydarzeń, gdy użytkownik podaje swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe,rejestrując się na wydarzenie.
 • Doskonalenia i rozwoju naszych produktów.
 • Personalizacji naszych produktów.
 • Reklamowania i marketingu, w tym wysyłania informacji promocyjnych i reklam ukierunkowanych.
 • Zarządzania preferencjami marketingowymi.

Dane te wykorzystujemy również do celów biznesowych, w tym do analizy naszych wyników, wypełniania zobowiązań prawnych i rozwoju naszych pracowników. Aby osiągnąć te cele, łączymy niekiedy dane zbierane w różnych kontekstach po to, by zapewnić użytkownikowi lepsze doświadczenia i podejmować świadome decyzje biznesowe oraz z innych uzasadnionych powodów. Na przykład możemy łączyć posiadane przez nas informacje o bieżącym zaangażowaniu użytkownika w korzystanie z naszych produktów z informacjami dotyczącymi innych interakcji użytkownika z firmą Infor, w tym uczestnictwa w wydarzeniach sponsorowanych przez Infor. Możemy również łączyć dane w innych kontekstach w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

We wszystkich przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe użytkowników jako administrator danych, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią podstawę prawną dla takich działań. W szczególności będziemy przetwarzać dane osobowe w następujących przypadkach:

 • w przypadku udzielenia przez użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w przypadku, gdy musimy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu realizacji umowy między użytkownikiem a firmą Infor, np. Warunków świadczenia usług;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest nam niezbędne do wykonywania naszych zobowiązań prawnych nałożonych na firmę Infor na mocy obowiązujących przepisów prawa;
 • jeśli będziemy musieli przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu osoby trzeciej, w takim przypadku upewnimy się, że takie przetwarzanie nie spowoduje naruszenia praw i wolności użytkownika;
 • w przypadku, gdy będziemy przetwarzać zdepersonalizowane dane użytkownikado celów statystycznych lub innych celów badawczych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na polecenie naszego klienta lub innej strony trzeciej (administratora danych), opieramy się na takim poleceniu jako podstawie przetwarzania danych osobowych, przy czym takie strony trzecie pozostają odpowiedzialne za zapewnienie pierwotnych podstaw prawnych dla takiego przetwarzania, podobnych do opisanych poniżej.

Powody, dla których udostępniamy dane osobowe

Kategorie danych osobowych, które uzyskujemy na temat użytkownika (jak opisano powyżej), możemy udostępniać kategoriom podmiotów zewnętrznych opisanym poniżej. Dane osobowe użytkownika udostępniamy podmiotom stowarzyszonym i filiom firmy Infor, sprzedawcom, partnerom i dostawcom usług (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę) w celu realizacji transakcji lub dostarczenia żądanego produktu. Udostępniamy również dane podmiotom powiązanym i filiom firmy Infor i współpracującym z nami sprzedawcom, w sytuacjach, gdy wymaga tego prawo lub procedura prawna, w celu ochrony życia, zapewnienia bezpieczeństwa naszych produktów, świadczenia usług w zakresie pomocy technicznej oraz ochrony praw i własności firmy Infor i jej klientów. Na przykład możemy dzielić się informacjami z naszymi partnerami w celu sfinalizowania transakcji biznesowej z użytkownikiem lub zapewnienia wsparcia podczas korzystania z naszych produktów i usług.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w punkcie „Jak się z nami skontaktować”.

Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych

Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu, w jaki firma Infor zbiera i wykorzystuje jego dane. Aby skorzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z firmą Infor lub kliknąć tutaj. Odpowiemy w terminie określonym przez obowiązujące prawo.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Infor, użytkownikowi przysługują następujące prawa, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych;
 • Prawo do korekty danych, jakie przechowujemy o pracowniku;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie przez nas danych osobowych, jeżeli dotyczy;
 • Prawo do otrzymania danych osobowych w możliwym do wykorzystania formacie elektronicznym i wysłania ich do wskazanej strony trzeciej (prawo do przeniesienia danych); oraz
 • Prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych

Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego

Użytkownik może kontrolować wykorzystanie swoich danych do celów reklamowych przez firmę Infor, korzystając z naszego Centrum preferencji. Nie wszystkie dane osobowe przetwarzane przez firmę Infor mogą być dostępne lub kontrolowane za pomocą strony z ustawieniami preferencji. Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp lub kontrolować dane osobowe przetwarzane przez firmę Infor, a które nie są dostępne przy użyciu narzędzi znajdujących się na stronie z ustawieniami preferencji, może skontaktować się z firmą Infor pod adresem podanym poniżej. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania bezpośrednich komunikatów marketingowych, uzyskamy zgodę użytkownika, gdy jest to wymagane przez prawo, a użytkownik będzie mógł ją cofnąć (np. zrezygnować z subskrypcji).

Międzynarodowe przekazywanie danych

Infor to globalna organizacja z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika firmie Infor, naszym podmiotom powiązanym, dostawcom usług i innym stronom trzecim, które mogą znajdować się poza krajem zamieszkania użytkownika. Niektóre kraje, do których przesyłamy dane osobowe, mogą nie zapewniać ochrony praw jednostki w takim samym stopniu, jaki obowiązuje w kraju zamieszkania użytkownika. Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia w zakresie przekazywania danych, aby zapewnić, że dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z regułami opisanymi w niniejszych zasadach.

Jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, przed przesłaniem danych osobowych użytkownika poza jego kraj zamieszkania, zapewniamy zgodność z wymogami obowiązującego prawa. 

Infor przestrzega zasad ramowych ochrony prywatności danych UE-USA (EU-U.S. DPF) i brytyjskiego rozszerzenia zasad ochrony prywatności danych UE-USA (UK Extension to the EU-U.S. DPF) oraz zasad ochrony prywatności danych Szwajcaria-USA (Swiss-U.S. DPF) określonych przez Departament Handlu USA.  Infor złożył w Departamencie Handlu USA oświadczenie, że przestrzega zasad ramowych programu ochrony prywatności danych UE-USA (zasady programu DPF UE-USA) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii (oraz Gibraltaru) w oparciu o DPF UE-USA i brytyjskie rozszerzenie DPF UE-USA.  Infor złożył w Departamencie Handlu USA oświadczenie, że przestrzega zasad szwajcarsko-amerykańskich ram ochrony prywatności danych (szwajcarsko-amerykańskie zasady programu DPF) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych ze Szwajcarii w oparciu o szwajcarsko-amerykańskie zasady programu DPF.   W przypadku sprzeczności między warunkami niniejszych zasad prywatności a Zasadami programu DPF UE-USA i/lub Zasadami programu DPF Szwajcaria-USA, Zasady określone we wspomnianych programach mają znaczenie nadrzędne.   Aby dowiedzieć się więcej o programie Data Privacy Framework (DPF) i zobaczyć naszą certyfikację, należy odwiedzić stronę https://www.dataprivacyframework.gov/.

Zgodnie z ramami ochrony danych DPF UE-USA i rozszerzeniem Wielkiej Brytanii do ram DPF UE-USA oraz ram DPF Szwajcaria-USA Infor zobowiązuje się do rozpatrywania skarg związanych z Zasadami ram DPF dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych.  Osoby fizyczne z UE i Wielkiej Brytanii oraz osoby ze Szwajcarii mające pytania lub skargi dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych otrzymywanych w oparciu o ramy ochrony danych DPF UE-USA DPF i rozszerzenie Wielkiej Brytanii do ram DPF UE-USA oraz ram DPF Szwajcaria-USA powinny najpierw skontaktować się z Infor pod adresem privacy@infor.com. W razie wątpliwości dotyczących prywatności lub bezpieczeństwa danych, których nie wyjaśniliśmy w sposób zadowalający, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym dostawcą usług rozwiązywania sporów (bezpłatnie) tutaj. W określonych warunkach osoba może odwołać się do wiążącego arbitrażu w przypadku skarg dotyczących zgodności z programem DPF, które nie zostały rozwiązane za pomocą żadnego z innych mechanizmów DPF – patrz tutaj. Firma Infor odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach programu DPF, a następnie przekazuje je stronie trzeciej działającej w jej imieniu jako agent. Firma Infor pozostaje odpowiedzialna w ramach Tarczy Prywatności, gdy agent przetworzy takie dane osobowe w sposób niezgodny z zasadami, chyba że Infor udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, które spowodowało szkodę.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymywanych lub przekazywanych zgodnie z DPF firma Infor podlega regulacyjnym uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. W niektórych sytuacjach firma Infor może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Zasady prywatności Infor opisane w niniejszych Zasadach Prywatności są również zgodne z transgranicznym systemem zasad ochrony prywatności APEC (APEC CBRR). System APEC CBPR stanowi ramy dla organizacji, które zapewniają ochronę danych osobowych przekazywanych pomiędzy APEC. Więcej informacji o systemie APEC znajduje się tutaj.

TRUSTe

TRUSTe

Cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika w celu przechowywania danych. Używamy plików cookie i podobnych technologii do przechowywania preferencji i ustawień użytkownika, umożliwiając zalogowanie się, dostarczanie reklam, zwalczanie oszustw i realizację innych uzasadnionych celów biznesowych. Czasami do zbierania danych dotyczących użytkowania i wydajności używamy również sygnalizatorów internetowych („web beacons”). Nasze strony internetowe mogą zawierać sygnalizatory internetowe, pliki cookie lub podobne technologie pochodzące od zewnętrznych dostawców. Dostawcy zewnętrzni mogą wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie, aby spersonalizować reklamy w opraciu o historię przeglądania. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, należy kliknąć poniższy przycisk Ustawienia plików cookie.

Plików cookie i innych podobnych technologii używamy tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę (w przypadkach wymaganych przez prawo). Bez zgody użytkownika, gdy jest ona wymagana, będziemy korzystać wyłącznie z technicznych plików cookie, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszej witryny. W takim przypadku będziemy opierać się na alternatywnych podstawach prawnych odnośnie plików cookie, takich jak konieczność wynikająca z umowy i oparta na naszych Warunkach świadczenia usług oraz nasz uzasadniony interes w zapewnieniu podstawowych funkcjonalności naszej witryny.

Użytkownik ma możliwość kontrolowania danych gromadzonych za pomocą plików cookie, sygnalizatorów internetowych i podobnych technologii. Na przykład, można użyć ustawień w przeglądarce internetowej do ograniczenia korzystania z plików cookie przez odwiedzane strony internetowe oraz cofnięcia zgody poprzez usunięcie lub zablokowanie plików cookie. Obecnie Infor nie obsługuje sygnalizacji Do Not Track (DNT). Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, należy kliknąć na poniższy link.

Cookie Settings

Produkty dostarczane przez organizację użytkownika

Jeśli użytkownik w celu dostępu do produktów firmy Infor korzysta z adresu email dostarczonego przez pracodawcę lub inną organizację, organizacja ta może kontrolować i zarządzać kontem Infor tego użytkownika, a także mieć dostęp i przetwarzać jego dane..

Wiele produktów firmy Infor jest przeznaczonych do użytku przez organizacje, takie jak firmy. Jeśli organizacja zapewnia użytkownikowi dostęp do produktów firmy Infor, korzystanie z tych produktów podlega zasadom organizacji, o ile takie istnieją. Zapytania dotyczące ochrony prywatności, w tym wszelkie wnioski o skorzystanie z prawa do ochrony danych osobowych, należy kierować do administratora organizacji. Infor nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa stosowane przez naszych klientów, partnerów lub dostawców; a które mogą różnić się od zasad prywatności firmy Infor.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Co do zasady dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez cały okres trwania naszej współpracy z użytkownikiem. Po zakończeniu współpracy będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres, który pozwoli nam osiągnąć następujące cele: przechowywanie danych osobowych, które może być wymagane przez obowiązujące prawo; wykorzystanie w przypadku roszczeń lub postępowań prawnych; do rozpatrzenia otrzymywanych przez nas skarg dotyczących naszych produktów lub usług; z innych uzasadnionych powodów biznesowych.

Jak chronimy dane osobowe

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych użytkowników jest dla nas ważne. Wykorzystujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i/lub fizyczne oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych dostarczonych przez użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Nie możemy jednakże zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych, ponieważ żadna forma elektronicznego przesyłu danych ani przechowywania informacji nie jest całkowicie bezpieczna. Jeżeli dowiemy się o incydencie wpływającym na dane osobowe, zbadamy sprawę i spełnimy wszystkie obowiązki sprawozdawcze.

Dane osobowe przetwarzane przez Infor w imieniu jej klientów

Za pomocą naszej platformy programowej dostarczamy naszym klientom produkty i usługi, które umożliwiają im kontakt z użytkownikami końcowymi. Działania, w ramach których nasi klienci zbierają informacje od swoich użytkowników końcowych za pośrednictwem naszych produktów i usług, nie są objęte niniejszymi Zasadami Prywatności. Wynika to z faktu, że nasi klienci, jako administratorzy danych, kierują zbieraniem tych informacji, a Infor nie ma bezpośredniego związku z użytkownikami końcowymi naszych klientów. Infor nie monitoruje gromadzenia i wykorzystywania informacji o użytkownikach końcowych przez naszych klientów.

Aby dowiedzieć się, jak klienci Infor wykorzystują informacje gromadzone za pośrednictwem produktów firmy Infor, należy zapoznać się z zasadami prywatności danego klienta. Użytkownicy końcowi, którzy potrzebują dostępu do danych albo możliwości poprawienia, zmiany lub usunięcia niedokładnych danych, a także użytkownicy końcowi jednego z naszych klientów, którzy nie życzą sobie dalszego kontaktu ze strony danego klienta, są proszeni o bezpośredni kontakt z danym klientem.

W związku z produktami i usługami, które świadczymy, możemy przekazywać dane osobowe firmom, które pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi. Przekazywanie danych tym podmiotom podlega naszym umowom z klientami.

Linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych

Nasza witryna internetowa może zawierać linki do witryn i stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Nie jesteśmy właścicielem, administratorem ani nie kontrolujemy w inny sposób praktyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych stosowanych przez właścicieli tych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za nie . Przed rozpoczęciem korzystania z tych stron lub przekazaniem im jakichkolwiek danych osobowych, należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności i informacjami zamieszczonymi na tych stronach.

Aktualizacje zasad prywatności

Od czasu do czasu możemy modyfikować lub aktualizować te zasady. Na górze strony w sekcji zasad jest widoczna data ich ostatniej aktualizacji. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w tych zasadach, powiadomimy o nich, zamieszczając je na naszej stronie internetowej. Wszystkie zmiany w zasadach wchodzą w życie z dniem ich publikacji, w przeciwnym razie użytkownik zostanie o tym poinformowany. Jeśli zmienimy zasady w sposób, który miałby istotny wpływ na charakter przetwarzania danych lub praw użytkownika do prywatności, poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić skorzystanie przez użytkownika z przysługujących mu praw.

Podmioty Infor certyfikowane w ramach programu U.S. Data Privacy Framework

Infor (US), Inc., Infinium Software, Inc., Infor Public Sector, Inc. oraz Seneca Acquisition Subsidiary, Inc. uczestniczą w programie ochrony danych UE-USA (EU-U.S. DPF), brytyjskim rozszerzeniu programu zasad ochrony prywatności danych UE-USA (UK Extension to the EU-U.S. DPF) oraz programie ochrony prywatności danych Szwajcaria-USA (Swiss-U.S. DPF), i przestrzegają zasad tych programów. Chociaż jednostki te są jedynymi podmiotami stowarzyszonymi z firmą Infor, które są formalnie zarejestrowane w tych programach DPF, wszystkie jednostki Infor na całym świecie zgadzają się przestrzegać ich zasad.

Jak się z nami skontaktować?

W razie pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Infor lub niniejszych Zasad Prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza prywatności lub korzystając z poniższych danych:

Infor

Attention: Global Data Privacy Officer

133 Peachtree St

Atlanta, GA 30303

U.S.A.

E-mail: Privacy@infor.com