Liderzy

Soma Somasundaram

Soma Somasundaram

Dyrektor ds. technologii, Dyrektor ds. produktów