ประกาศทางกฎหมายของ Infor

รูปภาพสำนักงาน

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์บริษัท

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Infor ("เว็บไซต์บริษัท") เอกสารฉบับนี้อธิบายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์บริษัท ("ข้อกำหนดการใช้งาน") การใช้งานเว็บไซต์บริษัทจะถือว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดทุกฉบับที่มีการแก้ไขหลังจากนี้ นับตั้งแต่การเยี่ยมชมครั้งล่าสุดของคุณ ซึ่งจะบังคับใช้ในลักษณะเดียวกับที่คุณได้ลงนามในข้อกำหนดการใช้งาน หากคุณไม่ยินยอมตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์บริษัทและต้องออกจากเว็บไซต์ทันที
ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้มีผลใช้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ใช้และ/หรือเรียกดูเว็บไซต์บริษัท ("ผู้ใช้") ซึ่งรวมถึงลูกค้าของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเพื่อใช้พอร์ทัลลูกค้า ("พอร์ทัลลูกค้า")

โปรดทราบว่าลูกค้าของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเพื่อใช้พอร์ทัลลูกค้าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมซึ่งกำกับดูแลการใช้งานดังกล่าว ("ข้อกำหนดการใช้งานพอร์ทัลลูกค้า") คุณสามารถอ่านข้อกำหนดการใช้งานพอร์ทัลลูกค้าได้ในส่วนการลงทะเบียนพอร์ทัลลูกค้า และต้องยอมรับข้อกำหนดดังกล่าวนี้ก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าได้

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2023 Infor สงวนสิทธิ์ทุกประการ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการถือเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของ Infor หรือผู้อื่น ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของ Infor โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการโดยเด็ดขาด ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์บริษัทที่ควรตีความไม่ว่าโดยนัย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือด้วยเหตุผลอื่นใด ว่าเป็นการมอบสิทธิ์อนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของ Infor โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

โปรไฟล์ผู้ใช้

การใช้งานเว็บไซต์บริษัทจะถือว่าคุณรับรองว่าตนเองมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์บางรายการผ่านทางเว็บไซต์บริษัท แสดงว่าคุณรับรองว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และข้อมูลการลงทะเบียนของคุณเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน เราจะกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับและในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานดังกล่าว

ผู้ใช้แต่ละรายจะต้องลงทะเบียนแยกกัน แต่นิติบุคคลจะมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ นิติบุคคลจึงจำเป็นต้องลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว คุณต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตภายในองค์กรของคุณหรือต่อบุคคลที่สามภายนอก คุณต้องไม่ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง เราจะไม่รับผิดชอบหากคุณได้รับอันตรายหรือความสูญเสียใด ๆ เนื่องจากคุณไม่เก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากคุณให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณ หากคุณใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของบุคคลอื่น หรือหากคุณทราบหรือสงสัยว่ามีการใช้งานรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้แจ้งให้เราทราบทันที

การใช้เนื้อหาและบริการของบริษัท

กรรมสิทธิ์ของบริษัท เว็บไซต์บริษัทอาจมีข้อมูล, ข้อมูลดิบ, ซอฟต์แวร์ (รวมถึงการอัปเดต), การดาวน์โหลด, รูปภาพ, คลิปวิดีโอ, เพลง, ลิงก์, โลโก้ และเนื้อหาอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") ที่เป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ Infor Equity Holdings LLC (“บริษัท”) และ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทย่อย คู่ค้า และ/หรือซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม เนื้อหาในเว็บไซต์บริษัทมีลิขสิทธิ์ทั้งรายการเดี่ยวและในรูปแบบผลงานรวม คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเนื้อหาใด ๆ ยังคงครบถ้วนและชัดเจน

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บริษัท หากคุณดูแลจัดการเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งอยู่ คุณต้องไม่แสดงเนื้อหาภายในกรอบหรือเส้นขอบ หรือทำ "Deep Link" หรือเก็บรวบรวมเนื้อหาที่อยู่ใต้ URL ด้านบนสุด คุณจะต้องไม่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บริษัทหรือเนื้อหาในลักษณะที่บ่งบอกถึงการรับรองหรือความเกี่ยวข้องระหว่างเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท คุณจะต้องลบลิงก์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บริษัททันทีเมื่อมีการร้องขอ หากบริษัทพบว่ามีสาเหตุให้ต้องคัดค้าน

การสงวนสิทธิ์; ข้อห้ามบางประการ การเสนอเว็บไซต์บริษัทให้ใช้งานถือว่าเรามอบสิทธิ์การใช้งานทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เพิกถอนได้ และจำกัด ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท โดยอยู่ภายใต้และเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างเคร่งครัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานเว็บไซต์บริษัทและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้มอบให้กับคุณโดยเฉพาะ คุณต้องไม่จัดเก็บ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดรูปแบบใหม่ สร้างผลงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง ส่งต่อ เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ หรือดำเนินการกับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ใด ๆ จากเว็บไซต์บริษัทนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณต้องไม่แยกส่วน ถอดประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับในลักษณะอื่นใดกับผลิตภัณฑ์และ/หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้โดยเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

คุณตกลงที่จะไม่: (ก) ใช้เว็บไซต์บริษัทในลักษณะใด ๆ ที่อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ สร้างภาระมากเกินไป สร้างความเสียหาย หรือทำให้เว็บไซต์บริษัทบกพร่อง หรือแทรกแซงการใช้งานอื่นใดของเว็บไซต์บริษัท ซึ่งรวมถึงความสามารถของผู้ใช้ใด ๆ ในการมีส่วนร่วมดำเนินการต่าง ๆ ตามเวลาจริงผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (ข) ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์ กระบวนการ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการดึงข้อมูล ขุดข้อมูล เฝ้าติดตาม หรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์บริษัท (ค) ใช้กระบวนการที่ดำเนินการด้วยตนเองใด ๆ เพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์บริษัท หรือเพื่อมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากบริษัท (ง) ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือกิจวัตรใด ๆ ในลักษณะอื่นใดที่รบกวนการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์บริษัท หรือ (จ) พยายามในลักษณะอื่นใดที่จะแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์บริษัท

ลิงก์และผู้ลงโฆษณาบุคคลที่สาม

บริษัทในเครือ คู่ค้า และ/หรือบุคคลที่สามสามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้า หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์บริษัทได้ โดยมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณ บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมและไม่ได้รับรองเนื้อหา สินค้า หรือบริการเหล่านี้ บริษัทคือผู้กระจายเนื้อหา ไม่ใช่ผู้เผยแพร่เนื้อหาของบุคคลที่สามซ้ำ และเป็นช่องทางโฆษณาสำหรับสินค้าและบริการของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกเนื้อหาหรือข้อเสนอของตนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือแตกต่างออกไปในด้านการใช้งานเนื้อหาหรือบริการของคุณ (โปรดอ่านข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจประกาศไว้) บริษัทปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับเนื้อหา สินค้า หรือบริการที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณจะต้องคาดหวังจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

เนื้อหาของผู้ใช้

เว็บไซต์บริษัทอาจอนุญาตให้คุณโพสต์ อัปโหลด ส่งต่อ หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์บริษัทสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ (เช่น ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น บทวิจารณ์ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่น ๆ) (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาของผู้ใช้") เว็บไซต์บริษัทไม่จำเป็นต้องตรวจทาน คัดกรองล่วงหน้า ตรวจสอบ ลบ หรือแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้ และไม่ได้ดำเนินการเป็นประจำ คุณรับรองว่า (ก) เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณมอบให้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง (ข) คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว และมีอำนาจในการให้สิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และ (ค) เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวไม่ได้ละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วนนี้ บริษัทมีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ย้าย ลบ หรือนำออกเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์บริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือการละเมิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณให้ไว้ และคุณจะแก้ต่าง (ตามที่บริษัทเสนอ) ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องบริษัท รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้รับเหมา บริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และตัวแทนคนอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “การชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท”) จากและต่อความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความตามสมควร) อันเป็นผลมาจากเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณให้ไว้ในหรือผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
โดยนัยนี้ คุณให้สิทธิ์แก่บริษัทแบบถาวร ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ไม่สามารถเพิกถอนได้ ใช้ได้ทั่วโลก ไม่จำกัด และไม่ผูกขาด ในการใช้งาน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ส่งต่อ ดำเนินการ แสดง อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ แปล แจกจ่าย และสร้างผลงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจากเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณให้ไว้ในหรือผ่านเว็บไซต์บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใด ๆ อันเป็นที่รู้จักหรือพัฒนาขึ้นในขณะนี้หรือต่อจากนี้ โดยคุณจะไม่ได้รับเครดิต การรับรอง หรือค่าตอบแทนใด ๆ จากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว โปรดทราบว่าเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณส่งมาจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมบนเว็บไซต์บริษัทจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (นิยามไว้ด้านล่าง)

การรักษาความปลอดภัยของระบบ

บริษัทพยายามที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") สำหรับเว็บไซต์บริษัทจะอยู่ที่หน้าแรก ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว และฉบับแก้ไขใด ๆ ในอนาคต ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยการอ้างอิงอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ บุคคลที่สามที่จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับคุณ (ซึ่งรวมถึงการโฆษณาหรือการจัดหาลิงก์บนเว็บไซต์บริษัท) อาจมีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อดูรายละเอียด

การรับประกันและการรับผิด

การปฏิเสธการรับประกัน เว็บไซต์บริษัท (ซึ่งรวมถึงข้อมูล เนื้อหา การสื่อสาร คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมด) อาจมีความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องได้ และจัดให้เข้าถึงได้ตามสภาพที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันทุกประเภท บริษัทปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ซึ่งรวมถึงความสามารถในการค้าขาย คุณภาพ การบูรณาการ ความถูกต้อง ความพยายามในการทำงานทั่วไป ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการหยุดชะงักของการสื่อสาร เนื้อหา หรือธุรกรรมของคุณที่ป้อนเข้าสู่หรือดำเนินผ่านเว็บไซต์บริษัท บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการคุกคาม การหมิ่นประมาท การกระทำหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมของบุคคลที่สาม หรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ โดยบุคคลที่สาม

บริษัทไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถ ความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย หรือลักษณะอื่นใดของเว็บไซต์บริษัทหรือเนื้อหา หรือไม่รับรองว่าเว็บไซต์บริษัทจะเป็นไปตามความต้องการของคุณ ทั้งนี้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การปฏิเสธความรับผิดข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ หากขอบเขตของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

การจำกัดความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนจะไม่รับผิดไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญาหรือมีการละเมิดสัญญา (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดเด็ดขาด หรือประการอื่น) สำหรับค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม เชิงลงโทษ จำเพาะ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือเป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงการสูญเสียเงินออม การสูญเสียกำไร การสูญเสียค่าความนิยม การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูล หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) แม้ว่าจะได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวก็ตาม การจำกัดนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ มีความสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ และรวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในภาพรวม รัฐหรือเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือเป็นผลสืบเนื่อง และในกรณีดังกล่าว การจำกัดข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะแก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องบริษัท รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ เจ้าของ ตัวแทน พนักงาน ที่ปรึกษา และผู้ให้คำปรึกษา จากและต่อการร้องเรียน การดำเนินคดี การเรียกร้อง การรับผิด ค่าเสียหาย (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางวิชาชีพ) ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์บริษัท การกระทำ เนื้อหา การสื่อสาร การกล่าวหาว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม หรือการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ของคุณ

ฝ่ายที่ได้รับการคุ้มครอง การปฏิเสธการรับประกัน การจำกัดความรับผิด การชดใช้ค่าเสียหาย และการสงวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ให้การคุ้มครองเจ้าของเว็บไซต์บริษัท บริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ เจ้าของ ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษา พนักงาน บริษัทในเครือ ผู้ลงโฆษณา ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ซัพพลายเออร์ ผู้เผยแพร่ และผู้ส่งเสริม

ขั้นตอนการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อโดยสุจริตใจว่าผลงานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งให้บริษัททราบผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ด้านล่าง พร้อมเนื้อความโดยละเอียดและครอบคลุมอันประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ก) ลายมือชื่อจริงหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของ (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต) ของเนื้อหาลิขสิทธิ์ที่กล่าวหาว่าถูกละเมิด และข้อความที่ระบุว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้งานที่เป็นข้อพิพาทนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือกฎหมาย

ข) คำอธิบายของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนเรียกร้องว่าถูกละเมิด และการพิสูจน์อย่างสมเหตุสมผลว่าเนื้อหาที่เจ้าของลิขสิทธิ์เรียกร้องนั้นละเมิดผลงานที่มีลิขสิทธิ์ และมีการขอให้ลบออกหรือไม่ให้มีผู้ใดเข้าถึงได้
ค) คำอธิบายตำแหน่งของเนื้อหาที่กล่าวหาว่าละเมิดบนเว็บไซต์บริษัท (ระบุ URL ด้วย หากเป็นไปได้)

ง) ข้อมูลติดต่อที่เพียงพอเกี่ยวกับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน เช่น ที่อยู่จริง ที่อยู่อีเมล เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร และ

จ) ข้อความต่อไปนี้ “คำแถลง การรับรอง และการยืนยันที่ระบุในเนื้อความนี้เป็นความจริง ครบถ้วน และถูกต้อง และข้าพเจ้ามีอำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมคำแถลง การรับรอง และการยืนยันดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงในการเรียกร้องและได้รับตามข้อเรียกร้องใด ๆ ในเนื้อความนี้”

สามารถติดต่อตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ Infor สำหรับการแจ้งเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ทางไปรษณีย์:

133 Peachtree Street NE
Atlanta, GA 30303
ถึง: Copyright Agent

ทางอีเมล:
copyright@kochcc.com

พร้อมสำเนาถึง:

ทางไปรษณีย์:
13560 Morris Road
Suite 4100
Alpharetta, GA 30004
ถึง: Legal Department

เหตุสุดวิสัย

บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวใด ๆ ในการทำงานของเว็บไซต์บริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว การก่อความไม่สงบ การหยุดชะงักของโทรคมนาคม การขนส่ง สาธารณูปโภค การบริการหรือการจัดหา การดำเนินการของรัฐบาล ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเสียหายของข้อมูล การโจมตีของแฮ็กเกอร์ ความเข้ากันไม่ได้หรือความบกพร่องของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ หรืออื่น ๆ ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะขยายการรับประกันใด ๆ หรือลดทอนการปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

คำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหาย

หากคุณฝ่าฝืนหรือปฏิบัติเกินขอบเขตของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือละเมิดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับว่าบริษัทอาจได้รับความเสียหายอย่างไม่อาจฟื้นคืนได้ และอาจ (นอกเหนือจากการบรรเทาความเสียหายอื่น ๆ และโดยไม่ต้องวางเงินประกัน) ได้รับคำสั่งศาลที่สั่งห้ามกิจกรรมการละเมิดของคุณ

กฎหมายและศาลที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตีความตามกฎหมายสารบัญญัติของรัฐเดลาแวร์ โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักการทางกฎหมาย คุณตกลงที่จะเริ่มและคงการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ในศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางของรัฐเดลาแวร์ และยินยอมอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลและสถานที่พิจารณาคดีในที่นั้นโดยเฉพาะ
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณเอง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละการกระทำหรือแต่ละบุคคล หากคุณดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัท คุณตกลงอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ว่าจะดำเนินการภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี หลังจากเรียกร้องหรือถูกระงับ นอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ดังกล่าวให้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความใด ๆ และทั้งหมด หากบริษัทต้องบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณตกลงที่จะยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่อีเมลที่คุณระบุไว้

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งต่อเทคโนโลยี ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลข้ามพรมแดนประเทศได้รับการกำกับดูแลโดยสหรัฐอเมริกาและโดยรัฐบาลต่างประเทศบางแห่ง คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่ได้รับจากหรือผ่านทางเว็บไซต์บริษัทซึ่งจำเป็นต้องมีใบอนุญาตการส่งออกหรือการอนุมัติจากรัฐบาล โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือการอนุมัติดังกล่าวก่อน บทบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้แม้ว่าข้อกำหนดการใช้งานจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

ผู้พำนักอาศัยในสหภาพยุโรป หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) หรือหากการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคุณกับเว็บไซต์บริษัทอยู่ภายใต้ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (ระเบียบ 2016/679) จะถือว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวนอกสหภาพยุโรปไปยังประเทศอื่น ๆ ตามที่อาจพิจารณาได้จากคุณสมบัติและกิจกรรมที่จัดทำโดยเว็บไซต์บริษัท

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่มีบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือเป็นอิสระต่อกัน และไม่มีความเกี่ยวข้องในด้านการเป็นตัวแทน การถือแฟรนไชส์ การร่วมเป็นคู่ค้า การจ้างงาน การร่วมทุน หรืออื่น ๆ บริษัทและเว็บไซต์บริษัทนี้ไม่ถือเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณกับผู้ลงโฆษณาหรือซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม คุณจะต้องคาดหวังจากบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือข้อมูลของบุคคลที่สามดังกล่าว

สิทธิ์ในการดำเนินการตามคำสั่ง

บริษัทอาจดำเนินการตามคำสั่ง ข้อมูล เอกสาร การยื่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือรหัสผ่านผู้ใช้ใด ๆ ที่ตรงตามเกณฑ์อัตโนมัติของเว็บไซต์บริษัท หรือที่บุคลากรของเว็บไซต์บริษัทเชื่อว่าเป็นของแท้ สำหรับส่วนใด ๆ ที่คุ้มครองด้วยรหัสผ่าน บริษัทอาจถือว่าบุคคลที่ป้อนชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ และรหัสผ่านที่เกี่ยวข้อง ที่จริงแล้วคือผู้ใช้เองหรือได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ให้ดำเนินการในนามของตน บริษัทอาจถือว่าที่อยู่อีเมลและข้อมูลการลงทะเบียนล่าสุดที่บันทึกไว้บนเว็บไซต์บริษัทนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เว็บไซต์บริษัทอาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ให้ทำเช่นนั้น หากไม่ได้รับคำสั่งขัดกันที่ถูกต้องและสมบูรณ์

การเปลี่ยนแปลงบริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเว็บไซต์บริษัทหรือคุณสมบัติใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณตกลงว่าบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใด ๆ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าวนี้ บริษัทเชิญชวนให้ผู้ใช้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงเว็บไซต์บริษัท หากคุณให้คำแนะนำ จะถือว่าคุณอนุญาตให้บริษัทปรับใช้แนวคิดดังกล่าวและเผยแพร่ชื่อของคุณตามที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่คุณส่งมา โดยบริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับการใช้งานหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งมาดังกล่าว

ประกาศถึงผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย

ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1789.3 ผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลสิทธิ์ของผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจงดังต่อไปนี้

ข้อมูลการกำหนดราคา ขณะนี้บริษัทไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแยกต่างหากในการใช้งานเว็บไซต์บริษัทนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมพิเศษ หรือกำหนดค่าธรรมเนียมใหม่ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ข้อร้องเรียน สามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือด้านการร้องเรียนของแผนกเว็บไซต์ผู้บริโภคของกระทรวงกิจการผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนียโดยเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ 1020 North Street, Suite 501, Sacramento, CA 95814 หรือทางโทรศัพท์ที่ (916) 445-1254

เบ็ดเตล็ด

เอกสารฉบับนี้แสดงถึงข้อตกลงที่สมบูรณ์และจำกัดสิทธิ์เฉพาะระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์บริษัทของคุณ และมีผลเหนือข้อตกลงอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ลูกค้าของบริษัทที่ใช้พอร์ทัลลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานพอร์ทัลลูกค้าเพิ่มเติมซึ่งกำกับดูแลการใช้งานดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการประกาศฉบับใหม่บนเว็บไซต์บริษัท การที่คุณใช้งานเว็บไซต์บริษัทต่อไปหลังจากวันที่ฉบับแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้หรือสำเนาเอกสารกระดาษที่อยู่ในสภาพดีเป็นเอกสารต้นฉบับที่ยอมรับเป็นหลักฐานได้ เว้นแต่จะมีข้อสงสัยโดยสุจริตใจถึงความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ดำเนินงานหรือผลประโยชน์ความเป็นเจ้าของใด ๆ ของบริษัท ใบอนุญาตหรือสิทธิ์อนุญาตทั้งหมดที่มอบให้แก่คุณตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้มีผลกับคุณเพียงคนเดียว และไม่สามารถมอบหมาย ส่งต่อสิทธิ์อนุญาต หรือถ่ายโอนในลักษณะอื่นใดได้ และความพยายามใด ๆ ในการฝ่าฝืนจะถือเป็นโมฆะ หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่ศาลพบว่าผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายโดยอัตโนมัติ และจะมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตามที่แก้ไข การสละสิทธิ์โดยบริษัทต่อบทบัญญัติในกรณีใดกรณีหนึ่งจะไม่ถือเป็นการตัดโอกาสในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวในอนาคต หัวข้อต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่มีผลกระทบที่สำคัญใด ๆ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา