ERP ด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ซอฟต์แวร์ที่ง่ายขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพื่อพลิกโฉมธุรกิจของคุณ

โซลูชัน ERP ที่ง่ายขึ้นของเรามีคุณสมบัติการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่สร้างขึ้นเพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน การจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการสินทรัพย์ เราช่วยให้คุณปรับปรุงความปลอดภัยทางอาหาร ลดความสูญเสีย และเพิ่มความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานได้ง่ายขึ้น
Food & Beverage Video Thumbnail

ERP บนระบบคลาวด์สนับสนุนนวัตกรรม ความปลอดภัย และความยั่งยืนในการผลิตอาหาร

ผู้บริโภคอาหารต้องการนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าเพียงแค่รสชาติ พวกเขาต้องการรับทราบข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารตลอดกระบวนการเพื่อยืนยันว่าการปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและความยั่งยืน นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้บริโภคต้องการได้เร็วขึ้นด้วยโซลูชัน ERP บนระบบคลาวด์ของเราและพลิกโฉมธุรกิจของคุณ
ภาพหน้าจอการติดตามล็อตแบบกราฟิกที่แสดงภาพการตรวจสอบย้อนกลับตลอดกระบวนการและความสามารถในการเรียกคืนอย่างรวดเร็วของ ERP ด้านอาหารและเครื่องดื่ม

รับรองว่ามีความปลอดภัยทางอาหาร คุณภาพ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วย ERP ที่ดีที่สุดสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้บริโภคและหน่วยงานกำกับดูแลคาดหวังให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีความเข้มงวด และความเสี่ยงที่ตามมาเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามก็สูงมาก บริษัทอาหารได้รับความไว้วางใจและคุณค่าของแบรนด์ด้วยระบบการบริหารคุณภาพขั้นสูง ซอฟต์แวร์การตรวจสอบย้อนกลับของอาหารตลอดกระบวนการ และความสามารถในการเรียกคืนอย่างรวดเร็วที่โซลูชันของเรานำเสนอ

 • ปรับกระบวนการด้านความปลอดภัยทางอาหารเป็นระบบอัตโนมัติและดำเนินการทดสอบเป็นประจำ
 • ตอบสนองข้อกำหนดทางกฎหมายและความต้องการของลูกค้าด้วยการตรวจสอบและการทดสอบคุณภาพที่ระบบควบคุมดูแล
 • ระบุสาเหตุของปัญหาด้านความปลอดภัยทางอาหารได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินการเรียกคืนได้อย่างถูกต้องและตรงเป้าหมาย
 • เก็บข้อมูลห่วงโซ่อุปทานและการผลิตจากกระบวนการต้นน้ำและปลายน้ำ
 • นำการดำเนินการแก้ไขอัตโนมัติมาใช้
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มใช้ซอฟต์แวร์ PLM เพื่อปรับปรุงการจัดการสูตรอาหารและตำรับ รวมถึงผลักดันนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ ROI

เร่งเวลาในการเข้าสู่ตลาดด้วยซอฟต์แวร์ PLM สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

ความชื่นชอบของผู้บริโภคและส่วนผสมที่พร้อมใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาอัตรากำไรและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ผู้ผลิตอาหารจึงต้องแนะนำสูตรอาหารและผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดให้เร็วขึ้น เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยซอฟต์แวร์การบริหารจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีขั้นตอนการทำงานที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับ PLM, ERP และ SCP

 • คำนวณ จำลอง และเพิ่มประสิทธิภาพคุณค่าทางโภชนาการ สารก่อภูมิแพ้ และต้นทุนของสูตรผสม
 • รับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านระเบียบข้อบังคับและความต้องการของลูกค้าตลอดวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สร้างฉลากผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะของส่วนผสมที่เป็นไปตามข้อกำหนดพร้อมเนื้อหาด้านระเบียบข้อบังคับในตัว
 • แสดงความโปร่งใสซึ่งแจ้งรายละเอียดตั้งแต่จากฟาร์มไปจนถึงปลายทางให้ผู้บริโภครับทราบ
 • ให้ความสำคัญกับแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงสุด
 • ปรับปรุงประสิทธิผลด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบแบ่งลำดับขั้นตอน

 

ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายการผลิตอาหารสองคนกำลังมองที่ซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรมอาหารบนระบบคลาวด์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยลดความสูญเสียและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางอาหาร

เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงานและลดความสูญเสียด้วย ERP ด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ทันสมัย

อัตรากำไรในการผลิตอาหารนั้นมีไม่มากนัก ดังนั้นการมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จึงมีความสำคัญ คุณต้องลดความสูญเสียด้านอาหาร น้ำ พลังงาน และเวลาเพื่อความสามารถในการทำกำไรและความยั่งยืน การนำระบบ ERP ด้านอาหารที่ทันสมัยมาใช้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ของเราเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผลิตอาหารเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 • ผลักดันการตัดสินใจเพื่อลดความสูญเสียและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางอาหารโดยใช้การอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ IoT
 • หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการหยุดทำงานและความปลอดภัยทางอาหารด้วยการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และกระบวนการด้านคุณภาพแบบฝัง
 • เพิ่มผลผลิตจากปศุสัตว์ นม และพืชผลตามตัวเลือกการเก็บเกี่ยว การคัดเกรด และการแปรรูป
 • ปรับปรุงและปรับผลิตภาพเป็นระบบอัตโนมัติด้วย AI แบบฝัง
 • เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มใช้ซอฟต์แวร์ ERP ด้านอาหารบนอุปกรณ์แท็บเล็ตเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผลและให้การคาดการณ์ที่แม่นยำขึ้น

จัดการความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานด้วยการวางแผนและการจัดตารางขั้นสูง

ความต้องการอาจแตกต่างกันไปตามฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันเนื่องจากสภาพอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงช่องทางการขายและผลิตภัณฑ์ ห่วงโซ่อุปทานอาจหยุดชะงักได้เนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังและปัญหาในการขนส่ง โซลูชันการวางแผนความต้องการ การวางแผนอุปทาน และการจัดตารางขั้นสูงของเรานำเสนอความสามารถในการมองเห็นข้อมูล และช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระดับการบริการโดยมีต้นทุนต่ำที่สุด

 • ใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์ทางสถิติขั้นสูงและการตรวจหาความต้องการโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิง
 • รวมประวัติโปรโมชันและผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าด้วยกันเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
 • สร้างความสมดุลระหว่างการสร้างสต็อก ต้นทุนด้านการถือครองสินค้าคงคลัง กำลังการผลิต ต้นทุนค่าล่วงเวลา และอายุการเก็บรักษา
 • เพิ่มผลผลิตจากปศุสัตว์ นม และพืชผลตามตัวเลือกการเก็บเกี่ยว การคัดเกรด และการแปรรูป
 • ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ การทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน และการปนเปื้อนให้เหลือน้อยที่สุดด้วยตารางการผลิตที่ซิงโครไนซ์และต่อเนื่องกัน โดยพิจารณาถึงกำลังการผลิตของสายการผลิต แรงงาน ถังบรรจุ และไซโล

ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มที่มี ERP บนระบบคลาวด์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม สามารถมองเห็นข้อมูลได้ทั่วทั้งองค์กรและมีความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน

ผลักดันการเติบโตอย่างมีกำไรด้วย ERP บนระบบคลาวด์แบบ Agile สำหรับอาหาร

องค์กรด้านอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบันต้องการมองเห็นข้อมูลทั่วทั้งองค์กรโดยสมบูรณ์ และมีความคล่องตัวในการตอบสนองต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ERP สำหรับอาหารและเครื่องดื่มของเราที่ชาญฉลาด ได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้า และทันสมัย มอบความคล่องตัวในการเปลี่ยนความท้าทายและการหยุดชะงักให้กลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว

 • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณการขายและอัตรากำไรต่อช่องทางการขาย ผลิตภัณฑ์ และขนาดบรรจุภัณฑ์
 • ใช้แหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ข้อมูล ณ จุดชำระเงิน เพื่อผลักดันการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายและการหาเหตุผลรองรับ
 • จัดการข้อตกลงด้านราคา ส่วนลด และเงินคืนที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ และศึกษาผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรได้ทันที
 • ครองส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ขึ้นและเผชิญความเสี่ยงที่น้อยลงต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการโดยการเชื่อมโยงพาร์ทเนอร์ ตลาด และอีคอมเมิร์ซใหม่เข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัล
 • ผสานรวมการเข้าซื้อกิจการได้อย่างรวดเร็วและขยายไปสู่ระดับสากลด้วยความสามารถระดับโลกที่รองรับหลายบริษัท หลายไซต์ และหลายประเทศ

การสนับสนุนบริษัทอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท

ผู้ชายกำลังซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต

ส่วนผสมอาหาร

การผลิตส่วนผสมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงความสามารถในการควบคุมข้อมูลจำเพาะและสูตรสำหรับ SKU จำนวนมาก การรับรองว่ามีการจัดหาส่วนผสมที่เป็นไปตามข้อกำหนดและความสามารถในการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับอย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งสำคัญ โซลูชัน PLM และ ERP สำหรับผู้ผลิตส่วนผสมอาหารของเราช่วยรับรองว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความคล่องตัวที่จำเป็นในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงนี้

อ่านวิธีการที่ Midsona เติบโตเป็นผู้นำในตลาดด้านสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ERP สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

Infor CloudSuite™ Food & Beverage มีความสามารถเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมและส่วนตลาดย่อยเป็นแกนหลัก โซลูชันดังกล่าวมอบประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่ยอดเยี่ยมและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยหลายบริษัท หลายประเทศ และหลายไซต์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้แปรรูปอาหารสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ โดยการนำเทคโนโลยีใหม่และคุณสมบัติเฉพาะของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมาใช้ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในระบบคลาวด์

ไฮไลต์

 • ประมวลผลและดำเนินการตามใบสั่งขายได้อย่างแม่นยำถึงระดับนาที โดยคำนึงถึงตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด
 • ตอบสนองข้อกำหนดทางกฎหมายและความต้องการของลูกค้าด้วยการจัดการคุณภาพแบบรวม
 • ระบุสาเหตุของปัญหาด้านความปลอดภัยทางอาหารได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินการเรียกคืนได้อย่างถูกต้องและตรงเป้าหมาย
 • นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์ที่มีให้

 • Infor ERP
 • Infor® OS
 • Infor Birst®
 • Infor Implementation Accelerators

ดู Infor CloudSuite for Food and Beverage

การจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตตามกระบวนการ

Infor® PLM for Process คือโซลูชันการจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์บนระบบคลาวด์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ทีม R&D ของผู้ผลิตตามกระบวนการ และช่วยลดเวลาที่ใช้ในการดำเนินกระบวนการหลักด้านวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เช่น การพัฒนาและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพสูตร การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และการจัดการโครงการ โซลูชันดังกล่าวสามารถทำงานร่วมกับ ERP, การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า, ระบบการจัดการข้อมูลในห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญอื่น ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ

ไฮไลต์

 • ลดระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
 • จัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการแบบแบ่งลำดับขั้นตอน
 • เพิ่มประสิทธิภาพสูตรอาหารเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดโดยมีต้นทุนต่ำที่สุด
 • รับรองว่าเนื้อหาและสูตรในฉลากอาหารถูกต้องเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายและความต้องการของลูกค้าทั่วโลก
 • มอบความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารแก่ผู้บริโภค

โซลูชัน Infor MES เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการผลิต

เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ผลิตด้วย Manufacturing Execution System ที่แสดงผลด้วยภาพอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถควบคุมและมองเห็นการปฏิบัติงานด้านการผลิตทั้งหมดในโรงงานแบบเรียลไทม์ และสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ไฮไลต์

 • สร้างโรงงานอัจฉริยะด้วยคุณสมบัติการทำงานด้าน MOM (การบริหารการปฏิบัติงานด้านการผลิต) ที่ครอบคลุมทั้งด้านการผลิต คุณภาพ สินค้าคงคลัง และการบำรุงรักษา ประสานรวมการปฏิบัติงานจากส่วนกลาง โดยเชื่อมต่อกับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการมองเห็นข้อมูลและการตอบสนองแบบเรียลไทม์
 • เพิ่มประสิทธิภาพ (OEE) ลดความสูญเสีย และปรับปรุง FTTQ (First Time Through Quality หรืองานที่มีคุณภาพตั้งแต่การผลิตครั้งแรก)
 • เร่งเวลาในการสร้างมูลค่าและ ROI ด้วยโซลูชัน MES ระดับองค์กรแบบแยกส่วนที่กำหนดค่าได้สูง ซึ่งมอบความยืดหยุ่นตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • สนับสนุนการเดินทางเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของคุณในการปฏิบัติงานด้านการผลิต ทำงานร่วมกับ Infor Industrial CloudSuites และใช้ประโยชน์จากข้อมูลการผลิตที่ครบถ้วนใน Infor OS

การวางแผนห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

Infor® Supply Chain Planning คือแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพที่สร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง บริการ และประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร บริษัทอาหารและเครื่องดื่มสามารถใช้โซลูชันสำหรับการวางแผนและการตรวจหาความต้องการ การวางแผนอุปทาน การวางแผนและจัดตารางการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง รวมถึงการวางแผนการขายและการปฏิบัติงาน

ไฮไลต์

 • เพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์โดยใช้เทคนิคการคาดการณ์ขั้นสูง แมชชีนเลิร์นนิง และการตรวจหาความต้องการ
 • สร้างแผนส่งเสริมการตลาดด้วยคนกลางที่สมดุลโดยใช้การแก้ไขการเขียนโปรแกรมเชิงเส้นในการวางแผนขั้นสูง
 • สร้างสถานการณ์สมมติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการทำกำไรและระดับการบริการได้
 • ลดต้นทุนด้านการขนส่ง ค่าล่วงเวลา และการถือครองสินค้าคงคลัง
 • เพิ่มผลผลิตจากปศุสัตว์ นม และพืชผลเพื่อให้ตรงกับความต้องการด้วยวิธีการที่ให้ผลกำไรสูงสุด
 • คำนึงถึงความจุของถังบรรจุและไซโล รวมถึงข้อจำกัดในการหมุนเวียนเข้า/ออกในการจัดตาราง
 • จัดลำดับการเพิ่มประสิทธิภาพที่คำนึงถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์และการทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ได้รับสิทธิบัตรของ Infor Birst® Enterprise รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้สำหรับบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม บุคลากรทุกระดับขององค์กรตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานแนวหน้า สามารถรับทราบแนวโน้มล่าสุดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของคุณได้

ไฮไลต์

 • การตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งอธิบายเหตุผลที่ KPI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • การนำการวิเคราะห์มาใช้ที่สูงขึ้นด้วยโซลูชันที่ทันสมัยซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการบริการตนเองและความสะดวกในการใช้งาน
 • ความมั่นใจที่มากขึ้นในการตัดสินใจด้วยการกำกับดูแลจากส่วนกลางทั่วทั้งแอปพลิเคชันของ Infor และที่ไม่ใช่ของ Infor
 • ประหยัดเวลาในการพัฒนานับพันชั่วโมง และขจัดความจำเป็นในการใช้โซลูชันการรวมข้อมูล ฐานข้อมูล และการแสดงภาพจากข้อมูลหลายตัว

ดู Infor Birst

เทคโนโลยีระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

Infor® OS เป็นแพลตฟอร์มปฏิบัติการบนระบบคลาวด์ที่เชื่อมต่อบริการต่าง ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อระหว่างโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรม Infor CloudSuite™ และโซลูชันของบริษัทภายนอกมากมาย บริการต่าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต่คุณสมบัติการทำงานที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อธุรกิจไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่บริษัทอาหารและเครื่องดื่ม

ไฮไลต์

 • ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์แบบครบวงจรเพื่อการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว ความคล่องตัว การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • ใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างผลิตภัณฑ์ของ Infor และที่ไม่ใช่ของ Infor
 • ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่ใช้งานง่ายและครบวงจรในทุกแอปพลิเคชัน
 • เก็บข้อมูลสำคัญจากอุปกรณ์ IoT
 • ใช้การวิเคราะห์และ AI ขั้นสูงเพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนการตัดสินใจอัตโนมัติ
 • รับรองว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด การทำงานร่วมกัน และความรับผิดชอบด้วยโฮมเพจ การแจ้งเตือน และขั้นตอนการทำงานตามบทบาท

ดู Infor OS

ทรัพยากรบุคคลสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

Infor® Human Resources คือโซลูชันระดับแนวหน้าที่มุ่งเน้นไปที่บุคลากรที่มีความสามารถตลอดกระบวนการ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณปรับความคิดริเริ่มด้านพนักงานและความสามารถของบุคลากรที่มีความสามารถให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างมีแบบแผน

ไฮไลต์

 • รับคุณสมบัติการทำงานด้านการจัดการทุนมนุษย์ทั้งหมดที่คุณต้องการในโซลูชันแบบครบวงจรเพียงตัวเดียว
 • ใช้อินเทอร์เฟซของผู้ใช้งานตามบทบาทเฉพาะบุคคลระดับผู้บริโภค
 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีโดยอิงตามพฤติกรรมศาสตร์และการวิเคราะห์
 • มองเห็นข้อมูลพนักงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งช่วยให้สามารถจ้าง พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่เหมาะสมได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิผลของบุคลากร

SMB ERP สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีข้อกำหนดที่มีลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงานด้านการผลิต Infor CloudSuite Industrial for Food & Beverage คือโซลูชันที่ช่วยให้การปรับสูตรอาหาร สร้างชุดการผลิตตามข้อกำหนดด้านการผลิตที่เข้มงวด รวมถึงตรวจสอบและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมด้านระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องง่าย

ไฮไลต์

 • จัดการหน่วยวัดหลายหน่วยสำหรับทุกรายการ
 • สร้างแบบจำลองสูตรอาหารตามน้ำหนักหรือปริมาณ ตลอดจนเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียหรือผลผลิต
 • คำนึงถึงส่วนผสมที่ใช้ในสูตรอาหารซึ่งละลายน้ำได้หรือถูกขจัดออกจากกระบวนการก่อนการบรรจุ
 • ปรับขนาดสูตรอาหารตามความต้องการในการผลิต โดยใช้เปอร์เซ็นต์เพื่อปรับขนาดส่วนประกอบทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง
 • รักษาประวัติการแก้ไขสูตรอาหารทั้งหมด และสามารถเรียกใช้เวอร์ชันก่อนหน้าเพื่อดำเนินการผลิตได้ตามความจำเป็น
 • ระบุส่วนผสมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการรายงานตามปริมาณการผลิตเป็นชุด
 • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการทำงานของ ERP ด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดการกับการคิดต้นทุนและการตรวจสอบย้อนกลับของล็อต

ผลิตภัณฑ์ที่มีให้

 • Infor ERP
 • Infor SyteLine Process Industry Pack
 • Infor® OS
 • Implementation Accelerator
greenhouse

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา