Skip to Content

Verifiering av Infors program för efterlevnad av Dataskyddsförordningen

TRUSTe LLC:s oberoende undersökning av organisationens integritetsprogram och efterlevnad av Dataskyddsförordningen, sammanfattning av resultat

Utgångsdatum: 19 juli 2022

Omfattning

TRUSTe LLC1 har granskat Infors (”organisationens”) globala integritetsprogram från och med den 19 juli 2020 för att avgöra om programmet uppfyller verifieringskraven gällande integritetsprogram i Dataskyddsförordningens artikel 40 (”verifieringskraven”), inklusive TrustArcs verifiering av hur efterlevnad av integritetsprogrammet hanteras. En granskning av huruvida organisationens integritetsprogram uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen inkluderar en omfattande utvärdering av programåtgärder som garanterar att bearbetning av personuppgifter utförd av organisationen, eller av tredje parter på organisationens vägnar, sker i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, samt bevis på att dessa programåtgärder utförs.

Inneboende begränsningar

Typen av och de inneboende begränsningarna hos organisationens programåtgärder gör att de eventuellt inte alltid på ett effektivt sätt kan uppfylla verifieringskraven.

Resultaten som beskrivs häri kan även påverkas om hela eller delar av integritetsprogrammet ändras eller om organisationens programåtgärder upphör att fungera effektivt.

Resultat

Enligt vår mening, beträffande alla avgörande aspekter samt baserat på beskrivning av och stödjande bevis på programåtgärder som identifierats under verifieringen av Infors efterlevnad av Dataskyddsförordningen:

  • har tillämpliga programåtgärder, enligt vidare beskrivning i resultatskrivelsen och TRUSTes verifieringsrapport, implementerats från och med den 19 juli 2021.
  • har åtgärderna beskrivna i bedömningen rörande organisationens efterlevnad av Dataskyddsförordningen utformats på ett lämpligt sätt för att i rimlig mån garantera att verifieringskraven uppfylls förutsatt att programåtgärderna fungerar effektivt från och med den 19 juli 2021.

Begränsad användning

Denna sammanfattning2 av resultatskrivelsen och den tillhörande rapporten är ämnad att användas av Infor från och med den 19 juli 2021.

  • Denna sammanfattning tillhandahålls av TRUSTe och får användas av organisationen till och med nedanstående utgångsdatum.
  • Denna sammanfattning slutar gälla den 19 juli 2022.

Den är inte ämnad för och bör inte användas av eller som stöd för någon annan än organisationen, samt endast av organisationen och organisationens kunder, leverantörer och andra behöriga intressenter.


1TRUSTe LLC är ett oberoende dotterbolag till TrustArc Inc.

2Denna sammanfattning är endast en förkortad, inofficiell version av den fullständiga resultatskrivelsen och den tillhörande rapporten. Den är endast ämnad att användas av organisationen för att läggas upp på organisationens webbplats. Inga ändringar får göras i detta dokument och eventuella ändringar gör dokumentet ogiltig.

TRUSTes officiella bedömning representeras endast av resultatskrivelsen och den tillhörande rapporten

Hämta TRUSTes granskning av Infors integritetshantering och efterlevnad av bestämmelserna i Dataskyddsförordningen

Ta kontakt

Vi hör snart av oss till dig.

Infor värderar din integritet.