Skip to Content

Juridisk information

Användarvillkor för företagets hemsida

Välkommen till Infors webbplats (”företagets webbplats”). Detta dokument förklarar villkoren för användningen av företagets webbplats (”användarvillkoren”). Genom att använda företagets webbplats godkänner du att du är juridiskt bunden av dessa användarvillkor och eventuella nya versioner av dem som har publicerats sedan ditt senaste besök, och då är verkställbara på samma sätt som om du hade skrivit under användarvillkoren. Om du inte godkänner dessa användarvillkor får du inte tillåtelse att använda företagets webbplats och måste lämna den omedelbart.
Dessa användarvillkor gäller för alla personer eller enheter som använder och/eller tittar på företagswebbplatsen (”användaren”), inklusive företagskunder som är behöriga att registrera sig för att använda kundportalen (”kundportalen”).

OBSERVERA ATT FÖRETAGSKUNDER SOM ÄR BEHÖRIGA ATT REGISTRERA SIG FÖR ATT ANVÄNDA KUNDPORTALEN OMFATTAS AV YTTERLIGARE ANVÄNDNINGSVILLKOR SOM REGLERAR ANVÄNDNINGEN (”ANVÄNDARVILLKOR FÖR KUNDPORTALEN”). ANVÄNDARVILLKOREN FÖR KUNDPORTALEN ANGES I REGISTRERINGSDELEN OCH MÅSTE ACCEPTERAS INNAN ANVÄNDAREN FÅR TILLGÅNG TILL KUNDPORTALEN.

Copyright

Copyright © 2001–2018 Infor. Med ensamrätt. Dessa varumärken och servicemärken är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Infor eller andra. Användning av Infors varumärken och servicemärken, utan skriftligt tillstånd från ägaren till nämnda varumärken eller servicemärken, är strängt förbjuden. Ingenting som finns på företagets webbplats ska tolkas som att vi underförstått, med estoppel eller på annat sätt, ger någon licens eller rätt att använda något av Infors handelsnamn, varumärken eller servicemärken utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke.

Användarprofil

Genom att använda företagets webbplats intygar du att du är 18 år eller äldre. Om du registrerar dig för att få information eller vissa produkter via företagets webbplats, bekräftar du att du är minst 18 år och att din registreringsinformation är sanningsenlig, korrekt, uppdaterad och fullständig. Ett användarnamn och lösenord kommer att tilldelas av oss. Du är ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och för aktiviteter som görs när det används.

Alla användare måste registrera sig separat, men företagsenheter kan inneha ett gemensamt användarnamn och lösenord. Det krävs alltså bara en registrering för företagsenheter. Du får inte avslöja ditt användarnamn och lösenord till personer som inte har behörighet inom din organisation eller till tredje part. Du får inte använda ett annat användarnamn och lösenord utan deras uttryckliga behörighet. Vi kommer inte vara ansvariga om du lider någon skada eller förlust på grund av att du inte håller ditt lösenord hemligt, om du låter någon annan använda ditt konto, om du använder någon annans lösenord eller konto eller om du blir medveten om eller misstänker obehörig användning av ditt lösenord eller konto, men inte omgående meddelar det till oss.

Använda företagsinnehåll och tjänster

Företagets eget innehåll. Företagets webbplats kan innehålla information, data, programvara (inklusive uppdateringar), bilder, videoklipp, musik, länkar, logotyper och annat material (gemensamt innehållet) som är upphovsrättsskyddat, varumärkesskyddat eller skyddat av annan immateriell äganderätt av företaget och/eller dess dotterbolag, partner och/eller leverantörer från tredje part. Innehållet på företagets webbplats är upphovsrättsskyddat både enskilt och kollektivt. Du ska se till att alla upphovsrätts-, varumärkes- eller andra varumärkesrättighetsmeddelanden som visas på något innehåll är intakta och läsbara.

Länkar till företagets webbplats. Om du använder en webbplats får du inte visa innehållet inom en ram eller avgränsat på något annat sätt. Du får heller inte visa en ”direktlänk” eller skörda innehåll som ligger under den översta webbadressen. Du får inte att länka till företagets webbplats eller innehåll på ett sätt som antyder godkännande eller koppling mellan webbplatserna utan skriftligt samtycke från företaget. Du måste omedelbart på begäran ta bort alla länkar till företagets hemsida som företaget finner stötande.

Förbehåll för rättigheter; vissa förbud. Genom att erbjuda företagets webbplats för användning, ger vi dig en världsomspännande, inte exklusiv, inte överlåtbar, återkallelig, begränsad licens för tillgång till och användning av informationen på företagets webbplats, strängt underställd och i enlighet med dessa användarvillkor. Företaget förbehåller sig alla rättigheter, inklusive men inte begränsat till användning av företagets webbplats och relaterade immateriella rättigheter, som inte specifikt tilldelats dig. Med undantag för vad som specifikt är tillåtet enligt dessa användarvillkor får du inte lagra, kopiera, reproducera, anpassa, omformatera, skapa avledande verk av, överföra, sprida, offentliggöra eller skapa upphovsrättsskyddat material från företagets webbplats. I den utsträckning som tillåts enligt lag, får du inte dekompilera, ta isär eller på annat sätt omvandla några produkter och/eller programvara som erhållits via företagets webbplats.

Du bekräftar att du inte kommer att (a) använda företagets webbplats på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra företagets webbplats eller störa någon annan användning av företagets webbplats, inklusive användarens förmåga att engagera sig i realtidsaktiviteter via företagets webbplats, (b) använda någon robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt företagets webbplats för något ändamål, inklusive att samla in, övervaka eller kopiera något av materialet på företagets webbplats, (c) använda någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på företagets webbplats eller delta i något annat obehörigt ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget, (d) på annat sätt använda någon enhet, programvara eller rutin som stör företagets webbplats eller (e) på annat sätt försöka göra så att företagets webbplats inte fungerar korrekt.

Tredje parts länkar och annonsörer

Innehåll, varor eller tjänster kan erbjudas av dotterbolag, partner och/eller tredje parter via företagets webbplats. Dessa erbjuds som en förmån till användarna. Företaget har ingen kontroll över och stöder inte detta innehåll eller dessa varor eller tjänster. Företaget är en distributör och inte en återförsäljare av tredje parts innehåll och är en reklamkanal för varor och tjänster från tredje part. Tredjepartsleverantörer kan ändra, lägga till eller avbryta innehållet eller erbjudandet när som helst utan föregående meddelande. De kan ha fler eller andra villkor för din användning av deras innehåll eller tjänster (läs de villkor som kan gälla för dessa leverantörer). FÖRETAGET FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, RÖRANDE INNEHÅLL, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM ERHÅLLS FRÅN TREDJEPARTSLEVERANTÖRER. DU MÅSTE VÄNDA DIG TILL TREDJEPARTSLEVERANTÖREN OM DU HAR FRÅGOR SOM RÖR DETTA.

Systemsäkerhet

Företaget strävar efter att skydda säkerheten för personlig information. En mängd olika säkerhetstekniker och förfaranden används för att skydda personlig information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

Integritetspolicy

Integritetspolicyn (”integritetspolicyn”) för företagets webbplats publiceras på webbplatsen. Villkoren i integritetspolicyn och eventuella framtida ändringar av den införlivas härmed genom hänvisning i sin helhet till dessa användarvillkor och med förbehåll för dessa villkor. Tredje part som tillhandahåller varor eller tjänster till dig (inklusive reklam eller länkar på företagets webbplats) kan ha en integritetspolicy eller rutiner som skiljer sig från integritetspolicyn. Ta reda på mer om tredje partens rutiner för detta om du vill veta mer.

Garantier och ansvar

Garantivillkor. FÖRETAGETS WEBBPLATS (INKLUSIVE INFORMATION, INNEHÅLL, KOMMUNIKATIONER, FUNKTIONER, PRODUKTER, PROGRAMVAROR OCH TJÄNSTER) KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER, MISSTAG OCH SKADOR OCH ERBJUDS I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. VI FRISKRIVER OSS FRÅN ALLA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, KVALITET, INTEGRATION, KORREKTHET, LÄMPLIGHET ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH INTRÅNG. FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARIGT FÖR OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER AVBROTT AV DIN KOMMUNIKATION, DITT INNEHÅLL ELLER DINA TRANSAKTIONER MED ELLER VIA FÖRETAGETS WEBBPLATS. FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARIGT FÖR TRAKASSERANDE, ÄREKRÄNKANDE, OLAGLIGT ELLER OLÄMPLIGT BETEENDE ELLER INNEHÅLL AV TREDJE PARTER, ELLER FÖR KRÄNKNING AV INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER AV TREDJE PARTER.

Ansvarsbegränsning. INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ÄR FÖRETAGET ANSVARIGT, INOMKONTRAKTUELLT ELLER UTOMKONTRAKTUELLT, (INKLUSIVE OAKTSAMHET, STRÄNGT ANSVAR ELLER ANNAT), FÖR EVENTUELLA, INDIREKTA, STRAFFLIGA, SÄRSKILDA, LÄMPLIGA, TILLFÄLLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORADE BESPARINGAR, FÖRLORAD GOODWILL, FÖRLORADE ELLER KORRUPTA UPPGIFTER ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) ÄVEN OM MÖJLIGHETEN FÖR DETTA HAR MEDDELATS I FÖRVÄG. DENNA BEGRÄNSNING ÄR ETT MATERIELLT VILLKOR FÖR DESSA ANVÄNDARVILLKOR, ÄR KOMMERSIELLT RIMLIG OCH HAR LAGTS IN I DESSA ANVÄNDARVILLKOR SOM HELHET. EFTERSOM VISSA STATER OCH JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR, KAN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLA DIG.

Skadeersättning. Du samtycker till att försvara, befria och hålla företaget och dess tjänstemän, styrelseledamöter, ägare, agenter, anställda, rådgivare och konsulter, skadeslösa från och mot eventuella krav, handlingar, förfrågningar, ansvar, skador (inklusive juridiska kostnader och arvoden) som härrör från din användning av företagets webbplats, ditt beteende, innehåll, kommunikation, påstådd överträdelse av immateriella rättigheter eller sekretessrättigheter från tredje part eller brott mot dessa användarvillkor.

Skyddade parter. DE GARANTIVILLKOR, ANSVARSGRÄNSER, SKADESTÅND OCH FÖRBEHÅLL FÖR RÄTTIGHETER SOM ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR SKYDDAR ÄGAREN AV FÖRETAGETS WEBBPLATS, FÖRETAGET, DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ÄGARE, AGENTER, KONSULTER, RÅDGIVARE, MEDARBETARE, NÄRSTÅENDE FÖRETAG, ANNONSÖRER, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, LEVERANTÖRER, OFFENTLIGGÖRARE OCH PROMOTÖRER.

Förfaranden vid anmälan om upphovsrättsintrång

Om du i god tro tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, ska du meddela företaget via någon av metoderna nedan och så detaljerat som möjligt lämna följande information:

a) En fysisk eller elektronisk signatur av ägaren (eller ett behörigt ombud) av det upphovsrättsskyddade materialet som påstås ha kränkt upphovsrätten och ett meddelande om att du har goda anledningar att tro att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lagen

b) En beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbete eller verk som upphovsrättsinnehavaren eller ombudet påstår har kränkts och en rimlig identifiering av det material som upphovsrättsinnehavaren hävdar bryter mot upphovsrättsskyddet och som hen begär ska avlägsnas eller att åtkomst inaktiveras
c) En beskrivning av var materialet som utsatts för det påstådda intrånget finns på företagets webbplats (ange en webbadress om möjligt)

d) Korrekt kontaktinformation om upphovsrättsinnehavaren eller ombudet, till exempel fysisk adress, e-postadress, webbplats, telefonnummer och faxnummer

e) Följande uttalande: ”De påståenden, garantier och försäkringar som gjorts i detta meddelande är sanna, fullständiga och korrekta och jag har fullständig juridisk behörighet till dessa uttalanden, garantier och påståenden samt att föra fram och beviljas alla begäranden i detta meddelande.”

Infors copyrightombud för meddelanden om material som kränker upphovsrätten kan nås via följande kanaler:

Postadress:
40 General Warren Boulevard
Suite 110
Malvern, PA 19355
Attn: Office of Legal Services, Copyright Agent

Fax:
1-678-319-9032

E-post:
copyright@infor.com

Force Majeure

Företaget ansvarar inte för eventuella förseningar eller brister i företagets webbplats, helt eller delvis, av någon anledning, inklusive, utan begränsning bränder, översvämningar, stormar, jordbävningar, civila störningar, störningar i telekommunikation, transport, verktyg, tjänster eller leveranser, statliga åtgärder, datavirus, korruption av data, hackerattacker, inkompatibel eller defekt utrustning, programvara eller tjänster eller på annat sätt. Ingenting häri utvidgar någon garanti eller minskar någon ansvarsfriskrivning enligt dessa användarvillkor.

Föreläggande

Om du bryter mot eller överskrider dessa användarvillkor eller kränker någon äganderätt i samband därmed, inser du att företaget skulle skadas på ett irreparabelt sätt och får skaffa ett domstolsbeslut som gäller din överträdelseaktivitet.

Gällande lag och forum

DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR SKALL STYRAS AV OCH SAMMANSTÄLLAS I ÖVERENSSTÄMMELSE MED DE MATERIELLA LAGARNA I PENNSYLVANIA, UTAN HÄNSYN TILL KONFLIKTER MELLAN RÄTTSPRINCIPER. DU GODKÄNNER ATT INLEDA OCH UPPRÄTTHÅLLA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I STATEN ELLER FEDERAL DOMSTOLAR I PHILADELPHIA I PENNSYLVANIA OCH GER SAMTYCKE TILL EXKLUSIV PERSONLIG JURISTIKTION DÄR.
DU ÄR ANSVARIG FÖR ATT FÖLJA DINA EGNA LOKALA LAGAR, SOM KAN VARIERA FÖR OLIKA TYPER AV VERKSAMHETER ELLER PERSONER. Skulle du väcka talan mot företaget, godkänner du att det ska ske inom ett (1) år efter det att tvisten uppstår eller spärras. Du samtycker vidare till att kompensera företaget för alla kostnader och avgifter som är förknippade med sådana rättsliga åtgärder, inklusive, utan begränsning, alla advokatavgifter. Om företaget måste tillämpa dessa användarvillkor, accepterar du elektronisk överföring till din angivna e-postadress.

Teknik och dataöverföringar

Tekniköverföring. Transport av teknik, tekniska data och information över nationsgränser regleras av den amerikanska regeringen samt av vissa utländska regeringar. Du samtycker till att inte direkt eller indirekt exportera eller återexportera information, programvara eller teknik som erhålls från eller via företagets webbplats som kräver exportlicens eller statligt godkännande utan att först få en sådan licens eller godkännande. Denna bestämmelse gäller även efter uppsägning av användarvillkoren.

EU-invånare. Om du bor i ett EU-land eller om någon överföring av information mellan dig och företagets webbplats regleras av Europeiska unionens databeskyddsdirektiv eller nationella lagar som genomför det direktivet, godkänner du överföring av sådan information utanför Europeiska unionen till ditt land och till andra länder som kan avses av de funktioner och aktiviteter som tillhandahålls av företagets webbplats.

Förhållandet mellan parterna

Det finns inga tredjepartsmottagare av dessa användarvillkor. Parterna är oberoende av varandra och är inte knutna till varandra via agentur, franchise, partnerskap, anställning, joint venture eller på annat sätt. Företaget och företagets webbplats är inte part i någon transaktion mellan dig och någon tredjepartsannonsör eller -leverantör. Du ska uteslutande vända dig till tredje part för alla anspråk angående deras varor, tjänster eller information.

Rätt att förlita sig på instruktioner

Företaget kan agera i beroende av alla instruktioner, informationer, dokument, arkiveringar, namn, e-postadresser eller användarlösenord som uppfyller de automatiska kriterierna för företagets webbplatser eller som av företagets webbplatser förutsätts vara äkta. För alla lösenordsskyddade områden kan företaget anta att en person som anger ett användarnamnadress och tillhörande lösenord faktiskt är den användaren eller är auktoriserad av den användaren att agera på uppdrag av den personen. Företaget kan anta de senaste e-postadresserna och registreringsuppgifterna på företagets webbplats är korrekta och aktuella. Företagets webbplats kan programmeras att vidta föreskrivna åtgärder i avsaknad av korrekta eller fullständigt motsatta instruktioner.

Ändringar i tjänsten

Företaget förbehåller sig rätten att ändra, ändra eller avbryta företagets webbplats eller någon funktion när som helst utan föregående meddelande. Du godkänner att företaget inte är ansvarigt för dig eller någon tredje part till följd av en sådan åtgärd. Företaget uppmanar användarna att lägga fram förslag på hur företagets webbplats skulle kunna förbättras. Om du lämnar ett förslag godkänner du att företaget får använda idén och publicera ditt namn. Företaget ger ingen ersättning för användningen eller publiceringen av idéer.

Meddelande till invånare i Kalifornien

Enligt avsnitt 1789.3 i civillagen i Kalifornien har invånarna rätt till följande specifika information om konsumenträttigheter.

Prisinformation. Företaget debiterar för närvarande inte separata avgifter för att använda webbplatsen. Företaget förbehåller sig rätten att ändra avgifter och tilläggsavgifter samt att när som helst inrätta nya avgifter, enligt de här användarvillkoren.

Klagomål. Klagomottagningsenheten i divisionen för konsumentwebbplatser i Kaliforniens avdelning för konsumentfrågor kan kontaktas skriftligen på 1020 North Street, Suite 501, Sacramento, CA 95814, eller per telefon på (916) 445-1254.

Diverse

Detta dokument återspeglar det fullständiga avtalet mellan parterna om din användning av företagets webbplats och ersätter alla andra avtal i samband med detta, både skriftliga och muntliga. Kunder i företaget som använder kundportalen omfattas också av användarvillkoren för kundpportalen som reglerar användningen. Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst genom att lägga upp en ny version på företagets webbplats. Din fortsatta användning av företagets webbplats efter det datum då en sådan ändring skett kommer att innebära ditt samtycke till och acceptans av ändringarna. Detta elektroniska dokument eller en kopia i bra skick ska betraktas som ett originaldokument som kan utgöra bevis, såvida inte dokumentets äkthet verkligen kan frågasättas. Företaget förbehåller sig rätten att tilldela dessa användarvillkor eller delegera ansvaret till tredje part, inklusive en part som förvärvar någon av företagets tillgångar eller ägarintressen. Alla licenser eller behörigheter som ges till dig enligt dessa användarvillkor är personliga och får inte tilldelas, underlicensieras eller på annat sätt överföras och eventuella försök till motsatsen är ogiltiga, utan företagets skriftliga medgivande. Alla bestämmelser i dessa användarvillkor som en domstol finner vara olagliga eller ogiltiga ska automatiskt anses förenliga med lagstadgade minimikrav och följaktligen träda i kraft utifrån vad som ändrats. Om företaget avstår en bestämmelse i ett fall innebär det inte att detta ska gälla för framtida tillfällen. Rubrikerna är endast avsedda för referensändamål och har ingen materiell effekt.

Ta kontakt

Vi hör snart av oss till dig.

Infor värderar din integritet.