Skip to Content

Infors integritetspolicy

Personuppgifter som samlas in av Infor

Infor samlar in data när vi interagerar med dig och via våra produkter. Vilka data vi samlar in beror på i vilket sammanhang du interagerar med Infor och på dina val, inklusive dina integritetsinställningar samt de produkter och funktioner du använder. En del data lämnar du till oss direkt (t.ex. kontaktinformation, arbetsinformation). Vi samlar även in data om din interaktion med och användning av våra produkter (t.ex. via cookies, andra elektroniska spårningsmetoder, information från kundrelationshantering) och vi får data om dig från tredje parter (t.ex. information från Infors samarbetspartner eller information om ditt deltagande i evenemang sponsrade av Infor).

När du interagerar med oss samlar vi in information som skickas till oss från din enhet. Informationen vi samlar in kan inkludera data om de sidor du besöker, din dators IP-adress, din enhets ID eller unika identifierare, enhetstyp, geografisk information, information om dator och anslutning samt information om mobilt nätverk.

Du har valmöjlighet när det gäller vilken teknologi du använder och vilka data du delar med oss. Om vi ber dig lämna personuppgifter kan du avböja denna begäran. Många av våra produkter kräver dock vissa personuppgifter för att vi skall kunna tillhandahålla tjänster till dig. Om du väljer att inte lämna nödvändiga data kan det hända att du inte kan använda den berörda produkten eller funktionen. Det finns även tillfällen då vi behöver dina personuppgifter enligt gällande lag eller för att skriva och verkställa ett kontrakt med dig. I sådana fall kan vi inte gå vidare i processen om du inte lämnar personuppgifter. Vi informerar dig om vi inte kan erbjuda dig en produkt eller tjänst utan att du lämnar personlig information. I fall där det är valfritt att lämna personuppgifter kan det hända att vissa funktioner, t.ex. anpassning, inte fungerar om du väljer att inte lämna några personuppgifter.

Ansökandes personuppgifter

Om du ansöker om ett arbete hos Infor eller någon av Infors kunder samlar vi in ytterligare information i samband med din arbetsansökan.

Om en arbetssökande använder Infors program Talent Science för att söka ett arbete hos en av Infors kunder delar vi din personliga information och vår bedömning med kunden du söker arbete hos (eller som du redan arbetar för). I våra bedömningar använder vi information som du lämnat för att hjälpa våra kunder utveckla sin personalstyrka.

På vår kunds eller din egen begäran kan vi avslöja dina personuppgifter för tredje parter som erbjuder screening, bakgrundskontroller, referenskontroller och andra liknande tjänster för att verifiera att den information du lämnat är korrekt. Om du inte vill att dina personuppgifter (inklusive testresultat och bakgrundskontroller) skall användas så som beskrivs här skall du inte lämna några personuppgifter till oss. Om du inte lämnar personuppgifter kan du inte fortsätta med din ansökan via Talent Science.

För arbetssökande som söker direkt till Infor använder vi de personuppgifter du lämnar för att fatta anställningsbeslut och för andra legitima affärsändamål, som till exempel att analysera vår personalstyrka, skaffa oss bättre kunskaper om våra sökande, attrahera talanger och ge dig information om lediga jobb hos Infor. Vi använder också dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska förpliktelser, t.ex. gällande immigrations- och anställningslagar samt integritets- och säkerhetshantering hos våra kunder, samarbetspartner eller leverantörer, vilka kan skilja sig från Infors egen integritetspolicy.

Hur Infor använder personuppgifter

Infor använder data om dig som vi samlar in för att erbjuda dig tillfredsställande och interaktiva upplevelser. Mer specifikt använder vi data för att:

  • Erbjuda våra produkter och tjänster, vilket inkluderar uppdateringar, säkerhet och felsökning samt support. Detta inkluderar även delning av data där det krävs för att tillhandahålla en tjänst eller annan transaktion du begärt.
  • Förbättra och utveckla våra produkter.
  • Anpassa våra produkter.
  • Reklam och marknadsföring riktad till dig, vilket inkluderar marknadsföringsmeddelanden och riktad reklam.

Vi använder också personuppgifter för våra affärsändamål, inklusive för att analysera våra resultat, uppfylla våra förpliktelser och utveckla vår personalstyrka. För att uppfylla dessa mål kombinerar vi ibland personuppgifter vi samlat in i olika sammanhang för att ge dig en bättre upplevelse, för att fatta välgrundade affärsbeslut och för andra legitima ändamål. Vi kan t.ex. kombinera information vi har om hur du för tillfället använder våra produkter med information om dina andra interaktioner med Infor, inklusive om du deltagit i evenemang sponsrade av Infor. Vi kan också kombinera data i andra sammanhang.

Anledningar till att vi samlar in personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med Infors närstående företag och dotterbolag, leverantörer, samarbetspartner och tjänsteleverantörer (om du godkänt sådan delning) för att genomföra transaktioner eller tillhandahålla produkter du begärt. Vi delar också data med Infors närstående företag och dotterbolag, med leverantörer som arbetar för oss, där så krävs enligt lag eller juridiska processer, för att skydda liv, för att upprätthålla våra produkters säkerhet, för att erbjuda supporttjänster och för att skydda Infors och Infors kunders rättigheter och egendom. Vi kan t.ex. dela din formation med våra samarbetspartners för att genomföra en affärstransaktion med dig eller för att erbjuda support då du använder våra produkter och tjänster.

Hur du kan få åtkomst till och kontrollera dina personuppgifter

Du har valmöjligheter när det gäller hur Infor samlar in och använder dina data. Du kan utöva dina rättigheter gällande dataskydd genom att kontakta Infor eller använda de verktyg vi tillhandahåller för detta. Du har vissa rättigheter, inklusive rätt att få åtkomst till, korrigera, radera, motsätta dig och begränsa vår användning av dina personuppgifter. Där så är tillämpligt kan du även ta tillbaka ditt medgivande gällande vår användning av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du begära en kopia på dina personuppgifter i ett användbart elektroniskt format. I vissa fall kan din åtkomst till eller kontroll över dina personuppgifter vara begränsad, om så krävs eller tillåts enligt gällande lag. Där så är tillämpligt kan du också lämna in ett klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet.

Du kan kontrollera användningen av dina data för marknadsföring från Infor genom att gå till sidan Preferenser på Infors webbplats. Det kan hända att du inte kan komma åt eller kontrollera alla personuppgifter som bearbetas av Infor via sidan Preferenser. Om du vill få åtkomst till eller kontrollera personuppgifter som bearbetas av Infor och som inte finns tillgängliga via verktygen på sidan Preferenser kan du kontakta Infor på nedanstående adress.

Internationell överföring av data

Infor är en global organisation som har sitt högkvarter i USA. Vi kan dela dina personuppgifter inom Infor, med våra närstående företag, med våra tjänsteleverantörer och med andra tredje parter som befinner sig utanför landet där du är bosatt. Vi har upprättat lämpliga säkerhetsåtgärder vid dataöverföring som garanterar att dina personuppgifter hanteras enligt beskrivningen i denna policy.

Infor uppfyller kraven enligt reglerna om integritetsskydd mellan EU och USA och reglerna om integritetsskydd (Privacy Shield) mellan Schweiz och USA enligt överenskommelse med USA:s handelsministerium gällande insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförts från Europeiska unionen, Storbritannien och/eller Schweiz till USA baserat på integritetsskyddet. Infor (USA) har intygat för handelsministeriet att företaget följer reglerna för integritetsskydd (Privacy Shield) gällande personuppgifter. Om det råder någon konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och de internationella reglerna om integritetsskydd (Privacy Shield) skall de internationella reglerna om integritetsskydd gälla. Du kan läsa mer om Privacy Shield-programmet (och se vår certifiering) på webbplatsen https://www.privacyshield.gov/list. Federal Trade Commission (federala handelskommissionen) har jurisdiktion över Infors uppfyllande av kraven i Privacy Shield. I vissa situationer kan Infor tvingas avslöja personuppgifter på giltig begäran från myndigheter, inklusive för att uppfylla krav i samband med nationell säkerhet eller rättsliga åtgärder.

Om du har frågor gällande integritet eller datasäkerhet som inte besvarats här kan du kontakta vår tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Under vissa omständigheter kan en enskild person åberopa bindande skiljedom gällande klagomål rörande efterlevnad av Privacy Shield som inte lösts genom någon annan Privacy Shield-mekanism: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction. Enligt Privacy Shield ansvarar Infor för bearbetningen av personuppgifter som Infor tar emot samt för vidare överföring till tredje parter som verkar som ombud på Infors vägnar. Enligt dessa principer förblir Infor ansvarigt om ett sådant ombud bearbetar personuppgifterna på ett sätt som bryter mot principerna, utom i fall där Infor kan bevisa att man inte varit ansvarig för händelsen som lett till skadan.

Infors integritetshantering som beskrivs i denna integritetspolicy uppfyller kraven i APEC Cross Border Privacy Rules System (APEC:s regelsystem för integritetsskydd vid överföring över gränser). APEC CBPR-systemet tillhandahåller ett ramverk för organisationer för att skydda personuppgifter som överförs mellan deltagande APEC-ekonomier. Mer information om APEC-ramverket finns här.

TRUSTe   TRUSTe

Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din enhet för att lagra data. Vi använder cookies och liknande tekniker för att lagra dina preferenser och inställningar, ge dig möjlighet att logga in, visa reklam, motverka bedrägerier och för andra legitima affärsändamål. Ibland använder vi även webb-beacons för att samla in data om användning och funktion. Våra webbplatser kan innehålla webb-beacons, cookies och liknande teknologi från tredjepartsleverantörer. Dessa tredjepartsleverantörer kan använda cookies och liknande teknologi för att visa dig reklam baserat på dina aktiviteter på webben och dina intressen. Om du inte vill se intressebaserad reklam kan du välja bort det via knappen ”Cookie-inställningar” nedan.

Du har valmöjligheter när det gäller att kontrollera data som samlas in av cookies, webb-beacons och liknande teknologi. Du kan t.ex. använda inställningarna i din webbläsare för att begränsa hur webbplatser du besöker kan använda cookies och för att ta tillbaka ditt medgivande genom att rensa eller blockera cookies. För tillfället svarar Infor inte på Do Not Track-signaler (DNT). Klicka på länken nedan för att hantera dina cookie-inställningar.

Produkter som erbjuds av din organisation

Om du använder en e-postadress som tillhandahålls av din arbetsgivare eller en annan organisation för att få åtkomst till Infors produkter har denna organisation möjlighet att kontrollera och administrera ditt konto för Infors produkter samt att få åtkomst till och bearbeta dina data.

Många av Infors produkter är ämnade att användas av organisationer, t.ex. företag. Om en organisation ger dig tillgång till Infors produkter gäller din organisations eventuella policy för din användning av Infors produkter. Du bör ställa dina frågor om integritet, inklusive eventuell begäran att utöva dina rättigheter gällande dataskydd, till din organisations administratör. Infor ansvarar inte för någon integritets- och säkerhetshantering hos våra kunder, samarbetspartner eller leverantörer som kan skilja sig från Infors egen integritetspolicy.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

I allmänhet sparar vi dina personuppgifter under den tid vi har en relation till dig. Efter att vår relation upphör sparar vi din personliga information under en viss tid för följande syften: för att uppfylla lagstadgade dokumenteringskrav, för användning i samband med eventuella juridiska krav eller processer, för att svara på eventuella klagomål på våra produkter eller tjänster, samt för andra legitima affärsändamål.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi tar skydd av dina personuppgifter på stort allvar. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgifter som Infor bearbetar för sina kunders räkning

Via vår programvaruplattform tillhandahåller vi produkter och tjänster för våra kunder som ger dem möjlighet att interagera med sina slutanvändare. Denna integritetspolicy gäller inte för information som våra kunder samlar in från sina slutanvändare via våra produkter och tjänster. Det beror på att det är våra kunder som kontrollerar dessa data och hanterar insamlandet av informationen och på att Infor inte har någon direkt relation till våra kunders slutanvändare. Infor kontrollerar inte våra kunders insamling och användning av slutanvändarnas information.

Du hittar information om hur Infors kunder använder information de samlar in via Infors produkter i kundernas egna integritetspolicyer. Om du är en slutanvändare som vill ha åtkomst till, korrigera, ändra eller radera felaktiga personuppgifter eller om du är en av våra kunders slutanvändare och inte längre vill bli kontaktad av denna kund skall du kontakta kunden direkt.

I samband med de produkter och tjänster vi tillhandahåller kan vi överföra personlig information till företag som hjälper oss tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vid överföring till dessa tredje parter är det våra avtal med kunderna som gäller.

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Då och då kan vi ändra eller uppdatera denna policy. Längst upp på policyn kan du se när den uppdaterades senast. Om vi gör omfattande ändringar i denna policy meddelar vi dig om ändringarna genom att lägga upp information om det på vår webbplats. Om inget annat meddelas träder alla ändringar i vår policy i kraft det datum vi lägger upp ändringarna på vår webbplats. Om vi ändrar vår policy på ett sätt som kan ha betydande inverkan på hur vi bearbetar data eller på dina integritetsrättigheter meddelar vi dig om det i tillräckligt god tid för att ge dig möjlighet att utöva dina rättigheter.

Hur du kan kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer rörande Infors hantering av dina personuppgifter eller denna integritetspolicy kan du kontakta oss på:
Infor
Attention: Global Data Privacy Officer
40 General Warren Blvd
Suite 110
Malvern, PA 19355
USA
E-postadress: Privacy.Inquiries@infor.com

För att uppdatera dina preferenser rörande marknadsföring kan du gå till sidan Preferenser.