Infor Privacy Policy

Last updated: March 28, 2019

Personuppgifter som Infor samlar in

Infor samlar in uppgifter från dig när vi interagerar med dig och genom våra produkter. Uppgifterna vi samlar in beror på i vilket sammanhang du interagerade med Infor och de val du gör, bland annat hur du ställer in dina sekretessinställningar och vilka produkter och funktioner du använder. Du ger oss vissa uppgifter direkt, vi samlar in uppgifter om ditt interagerande med och användning av våra produkter och vi får uppgifter om dig från tredje parter.

När du interagerar med oss samlar vi in information som skickas till oss från din enhet. Informationen vi samlar in kan innehålla uppgifter om vilka sidor du besökt, din dators IP-adress, ditt enhets-ID eller unika identifierare, din enhetstyp, din geolokaliseringsinformation, din dator- och anslutningsinformation samt information om ditt mobila nätverk.

Du kan välja vilken teknik du använder och vilka uppgifter du vill dela med oss. När vi ber dig att uppge personuppgifter kan du välja att avstå. För att kunna tillhandahålla dig en tjänst behöver emellertid många av våra produkter vissa personuppgifter. Om du väljer att inte ge oss de nödvändiga uppgifterna kommer du inte att kunna använda den aktuella produkten eller funktionen. Ibland behöver vi personuppgifter för att följa lagen eller för att ingå eller genomföra ett avtal med dig, och vi kommer inte att kunna gå vidare om du inte tillhandahåller de uppgifterna. Vi meddelar dig om ditt val att inte tillhandahålla personuppgifterna leder till att vi inte kan tillhandahålla en produkt eller tjänst. I fall där det är valfritt att tillhandahålla personuppgifter kommer vissa funktioner som personlig anpassning inte att fungera om du väljer att inte tillhandahålla personuppgifter.

Arbetssökandens personuppgifter

Om du ansöker om ett jobb med Infor eller en av deras kunder samlar vi in ytterligare information i samband med din jobbansökan.

Vad gäller arbetssökande som använder Infors programvara Talent Science, så delar vi dina personuppgifter och vår bedömning med den kund som du ansöker om jobb hos (eller som du redan jobbar för). I vår bedömning använder vi den information du tillhandahåller för att hjälpa våra kunder att utveckla sin arbetsstyrka.

På vår kunds eller din begäran kan vi lämna ut personuppgifter till tredje parter för kontroll av sökande, bakgrundskontroller, referensverifiering eller andra liknande tjänster som är relaterade till verifiering av den information du tillhandahållit. Om du inte vill att dina personuppgifter (inklusive testresultat och bakgrundskontroller) används på det sätt som beskrivs här ska du inte ge oss dina personuppgifter. Om du inte tillhandahåller personuppgifterna kan du inte gå vidare med din Talent Science-ansökan.

Vad gäller arbetssökande som ansöker direkt till Infor, så använder vi de personuppgifter som du har tillhandahållit för att fatta anställningsbeslut och för våra andra legitima affärssyften som att analysera arbetskraft, få större förståelse för våra sökande, locka lämpliga kandidater och ge dig information om lediga jobb på Infor. Vi använder även dina uppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter i enlighet med gällande migrations- eller arbetsrätt, och för att följa våra kunders, samarbetspartners eller leverantörers integritets- och säkerhetspolicyer då de kan skilja sig från Infors integritetspolicy.

Så här använder Infor personuppgifter

Infor använder personuppgifterna vi samlar in om dig för att förse dig med givande och interaktiva upplevelser. I synnerhet använder vi uppgifterna i följande syften:

  • Tillhandahålla våra produkter och tjänster, bland annat uppdatera, säkra och felsöka samt tillhandahålla support. Det kan även handla om att dela uppgifter när så behövs för att tillhandahålla en tjänst eller annan transaktion som du har begärt.
  • Förbättra och utveckla våra produkter.
  • Personanpassa våra produkter.
  • Skicka marknadsföringsmaterial till dig, bland annat kampanjmeddelanden och riktad reklam.

Vi använder även uppgifterna i affärssyften, bland annat för att analysera våra resultat, uppfylla våra rättsliga skyldigheter och utveckla vår arbetsstyrka. För att uppnå dessa ändamål kombinerar vi ibland uppgifter som vi samlar in från olika sammanhang för att ge dig en bättre upplevelse, för att fatta välgrundade affärsbeslut och av andra legitima skäl.

Anledningar till att vi delar personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter (i de fall du har godkänt sådan delning) för att slutföra transaktioner eller för att tillhandahålla en produkt som du har begärt. Vi kan även dela uppgifter med Infors närstående bolag och dotterbolag, med leverantörer som arbetar åt oss, när det krävs enligt lag eller rättsliga förfarande, för att skydda liv, för att upprätthålla våra produkters säkerhet och för att skydda Infors och dess kunders rättigheter och egendom.

Så här får du tillgång till och kan kontrollera dina personuppgifter

Du kan välja hur Infor samlar in och använder dina uppgifter. Du kan utöva dina dataskyddsrättigheter genom att kontakta Infor eller använda några av de verktyg som vi tillhandahåller. Du har vissa rättigheter, bland annat ska du ha åtkomst till dina personuppgifter och kunna korrigera, ta bort, göra invändningar mot eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Du kan även återkalla ditt samtycke till vår användning av dina personuppgifter, om detta är tillämpligt. Under vissa omständigheter kan du begära en kopia av dina personuppgifter i ett användbart elektroniskt format. I vissa fall kan din åtkomst till eller kontroll över dina personuppgifter vara begränsad, där så krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. I tillämpliga fall kan du även lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

Du kan kontrollera användningen av dina personuppgifter för reklam från Infor genom att gå till vårt Preference Center. Du kan inte komma åt eller kontrollera alla de personuppgifter som behandlas av Infor i vårt Preference Center. Om du vill få åtkomst till eller kontrollera personuppgifter som behandlas av Infor och som inte är tillgängliga via verktygen i vårt Preference Center kan du kontakta Infor på adressen nedan.

Internationell överföring av uppgifter

Infor är en global organisation med huvudkontor i USA. Vi kan dela dina personuppgifter inom Infor, med våra dotterbolag, våra tjänsteleverantörer och med andra tredje parter som kan befinna sig utanför det land du bor i. Vi har inrättat lämpliga skyddsåtgärder för att hantera överföringar av uppgifter för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på det sätt som beskrivs i denna policy.

Infor uppfyller kraven enligt reglerna om integritetsskydd mellan EU och USA och reglerna om integritetsskydd (Privacy Shield) mellan Schweiz och USA enligt överenskommelse med USA:s handelsministerium gällande insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförts från Europeiska unionen, Storbritannien och/eller Schweiz till USA baserat på integritetsskyddet. Infor (USA) har intygat för handelsministeriet att företaget följer reglerna för integritetsskydd (Privacy Shield) gällande personuppgifter. Om det råder någon konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och de internationella reglerna om integritetsskydd (Privacy Shield) ska de internationella reglerna om integritetsskydd gälla. Du kan läsa mer om Privacy Shield-programmet (och se vår certifiering) på webbplatsen https://www.privacyshield.gov. Federal Trade Commission har jurisdiktion i fråga om Infors efterlevnad av skölden för skydd av privatlivet.

Om du har ett olöst integritets- eller datasäkerhetsproblem som vi inte har hanterat på ett tillfredsställande sätt ber vi dig att kontakta vårt oberoende tvistlösningsorgan (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Under vissa förhållanden har enskilda rätt att begära ett bindande skiljedomsförfarande för klagomål om bristande efterlevnad av skölden för skydd av privatlivet som inte har lösts av någon av de andra mekanismerna för kontroll av efterlevnaden av skölden för skydd av privatlivet: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction. Infor ansvarar för behandlingen av de personuppgifter det tar emot inom ramen för skölden för skydd av privatlivet och därefter överför till en tredje part som agerar som ombud på Infors vägnar. Infor förblir ansvarig i enlighet med bestämmelserna om dess ombud behandlar sådana personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med bestämmelserna, såvida inte Infor bevisar att det inte bär ansvar för den händelse som gett upphov till skadan.

Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din enhet för att lagra uppgifter. Vi använder cookies och liknande teknik för att lagra dina preferenser och inställningar. Det gör det möjligt för dig att logga in och vi kan tillhandahålla reklam, bekämpa bedrägeri och uppfylla andra legitima affärssyften. Ibland använder vi även pixeltaggar för att samla in användnings- och prestandauppgifter. Våra webbplatser kan innehålla pixeltaggar, cookies eller liknande teknik från utomstående leverantörer.

Du kan på olika sätt kontrollera vilka uppgifter som samlas in via cookies, pixeltaggar och liknande tekniker. Du kan till exempel använda inställningarna i din webbläsare för att begränsa hur de webbplatser du besöker får lov att använda cookies, och återkalla ditt samtycke genom att ta bort eller blockera cookies. Infor svarar än så länge inte på DNT-signaler (Do Not Track).

Cookie Settings

Produkter som tillhandahålls av din organisation

Om du använder en e-postadress som tillhandahålls av din arbetsgivare eller en annan organisation för att använda Infors produkter, kan den organisationen kontrollera och administrera ditt Infor-produktkonto och de kan även komma åt och behandla dina uppgifter.

Många Infor-produkter är avsedda att användas av organisationer, t.ex. företag. Om din organisation ger dig tillgång till Infor-produkter omfattas din användning av Infor-produkterna av din organisations eventuella policyer. Du bör vända dig till din organisations administratör om du har frågor om integritet eller hur du utövar dina dataskyddsrättigheter. Infor ansvarar inte för våra kunders, samarbetspartners eller leverantörers integritets- och säkerhetsförfaranden, och de kan skilja sig från Infors integritetspolicy.

Så här länge lagrar vi dina personuppgifter

Generellt lagrar vi dina personuppgifter så länge vi har en relation med dig. När vår relation avslutas behåller vi dina personuppgifter under en viss tid så att vi kan uppfylla följande ändamål: för registerhållning enligt vad som kan krävas enligt gällande lag, för användning i ett rättsligt anspråk eller förfarande, för att åtgärda eventuella klagomål vi tar emot om våra produkter eller tjänster eller av andra legitima affärsskäl.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är säkra. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data.

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Vi kan ibland ändra eller uppdatera denna policy. Längs upp i policyn kan du se när den uppdaterades senast. Om vi gör en större ändring av denna policy informerar vi dig om ändringarna genom att publicera dem på vår webbplats. Alla policyändringar gäller från det datum då vi publicerar sådana ändringar, såvida vi inte meddelar något annat. Om vi ändrar vår policy på ett sätt som skulle ha en stor inverkan på hur vi behandlar dina personuppgifter eller på dina dataskyddsrättigheter, talar vi om det i god tid för att du ska ha en möjlighet att utöva dina rättigheter.

Så här kontaktar du oss

Om du har frågor eller kommentarer om Infors hantering av dina personuppgifter eller denna integritetspolicy kan du kontakta oss på:

Infor
Attention: Global Data Privacy Officer
40 General Warren Blvd
Suite 110
Malvern, PA 19355
USA.

E-post: Privacy.Inquiries@infor.com

Om du vill uppdatera dina marknadsföringsinställningar går du till Preference Center.